125 jaar: Hoenders in Perspectief

image_pdfPDFimage_printPrint

Verdwenen standsverschil
Bij het ene deel van de bevolking: de kippen vanhet platteland, de stal met kippen op het rik, ‘In-landse’ kippen als boerenpellen en patrijskippen. Bij het andere deel van de bevolking: de hoendersvan de elite, de hoenderhof, hoenders als Brah-ma’s, Cochins en sierrassen met kuif en/of baard. Standsverschil, beste lezer, speelt 125 jaar geleden een erg bepalende rol.

Op het platteland, meent vooral de ‘meerdere’ gegoede burgerij, is: ‘hetpluimvee als eene bijdrage voor de huishouding van vele minder vermogende lieden eenen onmiskenbaren invloed op het welzijn van vele gezinnen’, of zoals men het in Twente in die tijd zei:”Overtuigd als we zijn, datdoor dergelijke vereenigingen veel kan worden gedaan tot verheffi ng van de pluimveefokkerij, vooral ook bij den minderen man,..’. Deze mensen kunnen zich deenorme uitgaven voor de aanschaf van hoenders ende contributie niet veroorloven.

Op het platteland houdt men de kippen doorgaans kleinschaliger dan bij de hoenderparken. Men houdt er meer de voor-lopers van nationale gepelde rassen als het Friese hoen en de Assendelfter, maar ook ‘patrijskippen’, die later als het Drentse hoen door het leven zul-len gaan. De heer H v.d. Berg schreef 19 augustus 1904 in Avicultura: ‘Onze inlandse rassen, zwarte en gepelde, erven hunne kleur en vorm vrij zuiverover, veel beter dan de meeste der ingevoerde ras-sen, zij zijn dus den naam rashoenders wel waarden hoeven niet voor boerenkippen gescholden te worden’.

De eieren dienen op het platteland vaak als ruilmiddel bij bakkers en kruideniers. Ze wor-den ook op markten verkocht en dragen bij aan de eerste levensbehoeften.Omstreeks 1880 stort de wereldgraanhandel in. Hetgeeft een fl inke impuls aan het houden van kippen, vanwege de verdienste als nieuwe bron van inkom-sten van het platteland. Maar de plattelandsbevol-king kan niet meedoen met de tentoonstellingen,die langzamerhand in de grote steden van de grond komen. Dat is vooral een bezigheid van mensen met een gevulde portemonnee. Dat verklaart ook dat ‘inlandse kippen’ als Drentse hoenders en onze eigen gepelde kippen, die al eeuwen langs onze hele kust voorkomen, aanvankelijk minder welkom zijn. Ze zijn niet van stand. In het buitenland veredelt tot Hamburger en daarna weer naar ons land gehaald………

Lees hier het volledige artikel

125_jaar_hoenders_in_perspectief_kroon_augustus_2011

Bron: Kleindier Magazine dd 2011