Wat is een parenteel?

Wat is een Parenteel?

Een parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt.

Een parenteel lijkt een beetje op een omgedraaide kwartierstaat. Een parenteel wordt meestal in een tekst weergegeven.

Per gezin wordt de naam van de nakomeling (man of vrouw) weergegeven, zijn/haar geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk en de naam van echtgeno(o)t(e) en diens geboortegegevens. Deze gegevens worden als een doorlopende zin weergegeven, bijvoorbeeld: A, geboren 1 januari 1900 te B, trouwt 1 januari 1920 te C met D, geboren 1 januari 1901. Daaronder volgt een lijst met kinderen en hun geboortegegevens.

Naast de genoemde basisgegevens kunnen extra gegevens worden vermeld, zoals beroep, bezittingen, evt. wetsovertredingen en diverse anekdotes.In een parenteel komen personen voor met verschillende achternamen. Dit in tegenstelling tot een genealogie waarin meestal maar één achternaam voorkomt.De nummering is dezelfde als bij een genealogie.

Bijgaande de Parenteel Van Gink editie 31 december 2018 in PDF
C.S.Th. van Gink

C.S.Th. van Gink

Cornelis Simon Theodorus(C.S.Th.) van Gink werd geboren op 25 oktober 1890 te Nieuwer Amstel NH (sinds 1964 Amstelveen). Cees van Gink is overleden op 11 februari 1968 ( 77 jaar oud ) in het ziekenhuis te Haarlem. Hij heeft zich een halve eeuw lang bezig gehouden met de studie van huisdieren, speciaal van pluimvee en kleine huisdieren.

pluimvee14.JPG

Gedurende de jaren 1919 – 1921 was hij pluimveeconsulent. Ook werd hij benoemd tot secretaris – generaal van het Eerste Wereld – Pluimveecongres en Tentoonstelling in Den Haag. Tevens had hij de leiding van de wederopbouw van de pluimvee stand in Waterland, toen deze door een overstroming vrijwel vernietigd was. Hij genoot een uitstekend teken- en schildersonderricht en werkte twee jaren lang in Amerika onder de beste illustrators op pluimveegebied .

pluimvee12.jpg

Naast zijn vele werk op organisatorisch gebied , nationaal zowel als internationaal (zo was hij sinds 1924 vice – president van de World’s Poultry Science Association , de wereldorganisatie voor wetenschappelijke pluimveeteelt), schreef hij ook een vijfdelig geïllustreerde pluimveestandaard (voltooid in 1960).

Hij is vooral bekend geworden door het kweken van de Voorburgse Schildkropper, het enige nieuwe Nederlandse sierduif ras sinds een eeuw dat officieel erkend is. In zijn fokkerij ontstonden isabel-kleurige hoenders, voordien een onbekend kleurslag bij hoenders.

pluimvee13.jpg

pluimvee11.jpg

Hij heeft o.a. gewoond in : Den Haag en Voorburg : Parkweg 180 en in Heemstede : Johannes Vermeerstraat 3

 • – Hij huwde zijn eerste vrouw : Hendrika Maria VERKROOST, geboren op 17 september 1891 in Utrecht. Het huwelijk werd ontbonden door haar overlijden op 3 oktober 1964 te Heemstede .
 • – Hij huwde zijn tweede echtgenote : Hendrika PORSCHE uit Stammheim (D), op 1 juni 1965 in Opladen (D). Zij was 20 jaar jonger, geboren 18 februari 1910 ).

Uit beide huwelijken kwamen echter geen kinderen voort.

Op zijn persoonskaart staat 2-maal een beroep vermeld nl. 1 maal Directeur (waarschijnlijk van een filmmaatschappij en 1 maal directeur van de stichting HAARLEM’S BLOEI een afdeling van de Haarlemse afdeling Stichting Vreemdelingen Verkeer .

Opleiding in de oorlogsjaren

Toen Cornelis van Gink in de oorlogsjaren ’42-’43 ondergedoken zat, besteedde hij deze periode van noodgedwongen werkloosheid nuttig door 100 prachtige aquarellen te schilderen voor het Instituut voor Pluimveeonderzoek Het Spelderholt in Beekbergen.
De koekoekverige kraaikoppen, de krulverige zilverlaken baardkuifhoenders, de citroenporselein sabelpootkriel en alle ander kippenrassen met poëtische namen werden zo nauwgezet getekend dat de afbeeldingen gebruikt konden worden om uitgestorven hoenderrassen terug te fokken.

Internationale bekendheid

C.S. Th. van Gink was dan ook een internationaal befaamd fokker en kenner op het gebied van kleine huisdieren, vooral kippen en duiven. Als kleine jongen al fokte hij duiven en deze hebben de gewoonte om zich snel te vermeerderen. Toen hij een jaar of veertien was werd het zijn vader te machtig en zette hij alle hokken open. Toen Cornelis bij thuiskomt zijn vogels gevlogen vond, barstte hij niet in snikken uit maar floot doordringend. Binnen de kortste keren waren alle duiven weer terug.

Naast zijn passie voor duiven en kippen was Van Gink een begaafd tekenaar. Hij kreeg een tekenopleiding in Amsterdam en ging vervolgens vóór 1914 enkele jaren naar Chicago (USA), waar hij les kreeg van de internationaal bekende kunstenaar Arthur O. Schilling, Amerika’s bekendste schilder van pluimvee.

Grote collectie

Teruggekomen in Nederland ontwikkelde hij zich verder als tekenaar en pluimveeschilder. Daarnaast was hij een bekwaam keurmeester en publicist van tientallen boeken over duiven en hoenders die ook door hem werden geïllustreerd. Een deel van zijn grote collectie is terug te vinden in de boeken Poultrypaintings van van Wulfften Palthe en 100 jaar Ornithophilia.

De Voorburgse Schildkropper

Voorburgse

De fokker van dit mooie duivenras is de heer C.S.Th. van Gink geweest. Uit diverse rassen wist hij het uiteindelijke resultaat te bereiken! Het ras is pas 70 jaar erkend, voor een duiven ras een korte periode, toch staat het ras op een hoge kwaliteit.
Reeds als twintigjarige jongeman liet hem de gedachte om witte kroppers met een gekleurd schild te fokken niet los. Maar lange tijd bleef het bij een wensdroom, want voordat hij met met de werkelijke fokkerij zou kunnen beginnen zou het 1929 worden.
Hij moest zich o.a. bezighouden met het opbouwen van een goede toekomst.

Maar in 1929 ging hij toch beginnen met zijn grote taak en binnen tien jaar showde deze grote fokker al verscheidenen goede Voorburgse Schildkroppers. Het behoeft geen betoog dat hij in deze tien jaren heel wat teleurstellingen moest incasseren, en dat vele honderden jongen geboren moesten worden om de eerste goede resultaten te boeken. Als bekroning op zijn werk werd in juni 1938 het ras als zodanig erkend door de toenmalige Raad van Beheer.

Het spreekt vanzelf dat heel wat rassen gebruikt werden om deze schildkropper zijn huidige vorm en tekening te geven, zoals de Norwich Kropper, de Brünner Kropper, de Steiger Kropper, de Engelse Kropper, de Antwerpse Smierel e.a. Ook de Schildduif werd te hulp geroepen om een mooie tekening en kleur te verkrijgen.

Hieronder treft u een geïllustreerd schema aan van de rassen die gebruikt werden, van de hand van van Gink zelf.
Het feit dat zoveel verschillende rassen werden gebruikt, is de oorzaak dat er nog wel eens misgetekende jongen geboren worden. Ook komen er nog wel eens dieren voor met een lichte voetbevedering, het geen een aanwijzing is in de richting van de Engelse Dwergkropper. Een dergelijke vogel gepaard aan een kaalbenig dier, geeft echter weer mooie kaalbenige jongen.

Daar in het beginstadium van dit relatief jonge duivenras in feite zeer weinig fokkers waren, daar velen de moed verloren omdat men nog te weinig goedgetekende dieren kweekten. Meende men goed te doen haar krachten te bundelen door oprichting van een speciaalclub. Op 26 januari 1947 werd bij gelegenheid van Avicultura’s kleindieren tentoonstelling een speciaalclub opgericht met de naam “Voorburgse Schildkropper Club”.

Maar ondanks alle inspanningen en een goed gerichte propaganda was deze club geen lang leven beschoren. In 1954 hield zij op te bestaan. In het midden van de zestiger jaren kreeg de fokkerij van Voorburgse Schildkroppers evenwel een nieuwe impuls dank zij het feit, dat mevrouw H. van Gink-Porschen alsmede een aantal nieuwe fokkers zich serieus met de fokkerij gingen bezig houden en dat toen steeds meer goede dieren geëxposeerd werden.

Op 1 juni 1968 werd de “Nationale Voorburgse Schildkroppers Club ” opgericht met een krachtig bestuur , die het ras in enkele jaren tot grote kwaliteitshoogte bracht, dus zowel in kwaliteit als in het aantal fokkers, als ingezonden dieren op de tentoonstellingen. Zo worden op de sinds 1970 gehouden clubshows bij de lichtstadshow in Eindhoven en Savoa te Amsterdam telkens meer dan honderd Voorburgse Schildkroppers in de kooien gebracht, waarbij zich dieren bevonden van prima kwaliteit en er zelfs het predicaat ” U ” werd toegekend.

Ook in het buitenland en met name in Duitsland, het land waar veel rassen gecreëerd of vervolmaakt werden en waar veel kropper-liefhebbers wonen, alsmede in de Verenigde Staten, bestaat grote belangstelling voor dit ras. Een aantal kropperfokkers in Duitsland heeft zich de laatste jaren met succes op de fok van dit ras toegelegd, terwijl op 17 januari 1971 tijdens de Ratisbona-Schau in Regensburg een eigen speciaalclub werd opgericht, welke thans meer dan zestig actieve leden telt.

Bovendien hebben belangrijke Duitse auteurs zoals Edmund Zurth en Josef Fischer positief over de Voorburgse Schildkropper geschreven in hun literatuur. Een feit is dat deze kropper thans voorgoed heeft gewonnen en dat haar toekomst verzekerd is.

Een erg belangrijke eigenschap is het goed blazen van een ronde ballon welke licht snoert uit de taille. Vooral duivinnen met een dergelijke ballon zijn van gouden waarde voor fok en show.
Bij doffers ligt dit wat anders, zij blazen in de volière dat het een lust is, terwijl sommige op de show met geen mogelijkheid in actie zijn te krijgen, zij die dit wel doen zijn dan ook van grote waarde.

Een mooie Voorburgse Schildkropper heeft gladde vrij lange benen, die het middelgrote lichaam zo dragen dat de stand verticaal is.
De tekening, een gekleurd vleugel -schild, en het vriendelijke karakter zijn de unieke ras-eigenschappen, welke bijzonder boeien!

Het Wereldpluimveecongres Den Haag (1921)

In 1921 was Van Gink de organisator van het wereldpluimveecongres in Den Haag. Dit wereldpluimvee-congres en tentoonstelling te ‘s-Gravenhage werd in 1921 geopend in de grote zaal van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap, in tegenwoordigheid van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik.

Reeds op 31-jarige leeftijd werd Van Gink benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in Scandinavië ontving hij zeer hoge onderscheidingen voor zijn internationale verdiensten op het terrein van de pluimveeteelt.

Beroepsmatig was hij onder meer directeur van de Orion-Filmfabriek (later Polygoon). Het Nederlands Pluimveemuseum heeft onlangs deze unieke collectie aquarellen van hoenderrassen voor lange periode in bruikleen gekregen. De meeste koppels kippen en hanen staan afgebeeld tegen de achtergrond van traditionele boerderijtypen en landschappen uit de streek van herkomst: bollenvelden, molens, schaapskooien en vennetjes. Stadsuitbreidingen en industrialisatie hebben hier nog geen sporen nagelaten. Het is de eerste keer dat de collectie Van Gink in z’n geheel tentoongesteld wordt.

Overzichtstentoonstelling 2005

In het Nederlands Pluimveemuseum en in het Veluws Museum Nairac te Barneveld is in 2005 een dubbeltentoonstelling te zien geweest: ” Pronken met eigen veren, 100 aquarellen van Oudhollandse hoenderrassen van C.S.Th. van Gink “.
Voor meer informatie : Veluws Museum Nairac Telefoon: 0342-415666, c

” Cornelis Simon Theodorus van GINK was niet alleen een uitmuntende organisator maar een unieke man die wereldfaam verwierf als veelzijdig getalenteerd tekenaar, schilder, schrijver, fokker en keurmeester. Zijn tekeningen en aquarellen sieren vele boeken en vaktijdschriften in binnen- en buitenland.

De hand van de meester is steeds herkenbaar in zijn tekeningen van hoenderassen, zoals kippen en duiven. Daarnaast was een begenadigd kweker van dit soort hoenderassen en heeft door het kweken vele nieuwe soorten hoenderrassen ontwikkeld.

Vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe soorten – door jarenlange kruisingen van bestaande rassen – werd hij tijdens zijn leven maar liefst driemaal geridderd :

– Ridder in de Orde van Oranje Nassau
– Ridder Eerste klasse der Orde van Wasa van Zweden .
– Ridder der Dannebrogsorde van Denemarken .
– en andere onderscheidingen .

Collectie

Bij zijn overlijden is het grootste gedeelte van zijn boekenverzameling 1100 stukken , ondergebracht bij de Subfaculteit Veterinij Universiteit van Utrecht (Utrecht Veterinary Library)
[print_gllr id=1692 display=short]

Publicaties

,,,,,

 • KIPPEN, 23 platen kippen van Cornelis S. Th. van Gink, 1912-19.. Kleurendrukken door de Fa. P.W.M. Trap, Leiden, vervaardigd doo Stoomdrukkerij Floralia, 23 platen in kleur 34 x 24 cm., deels voorzien van de handtekening van S. Th. van Gink en het jaar van vervaardiging HARDCOVER: (Geonden in boek van groen linnen met titel in goud opdruk, naam op schutblad. ZEER GOED)

 • De Barnevelders, 2e herz. en bijgew.druk, Amst. Kosmos & Assen, v.h. Willem van Gorcum, z.j. 63 blx. 37 ills & 1 gekl.pl. Slappe kaft. * Weten en Kunnen No. 60.

 • GINK, C.S.TH. VAN,
  Dieren in en om het Huis.
  1961 (ZB, geb., 239 pag.) Ruim geïllustreerd o.a. door de schrijver.
 • C. S. TH. VAN GINK, De Duivenrassen. Raskenmerken, eigenschappen
  C. S. TH. VAN GINK
  De Duivenrassen. Raskenmerken, eigenschappen
  1928. Pp: 125. Cond./Kwaliteit: Goed.

 • GINK, C.S.TH. VAN
  De duivenrassen: raskenmerken – eigenschappen ( = The pigeon breeds: breed characteristics – properties )
  Amsterdam [etc.]: Kosmos [etc.], [1926]. door C.S.Th. van Gink 125 pages, 23 cm; gebonden – bound – hard cover., 184 illustrations.. In good condition. Nice decorated boards. NO dustwrapper., RARE !!! Many images (photographs and drawings). Focus is on the breed characteristics of the various pigeon breeds. Text entirely Dutch!., .

 • VAN GINK C.S.TH.
  De Hoenderrassen. Raskenmerken en eigenschappen.
  Amsterdam, Kosmos , 1926. Softcover, gebrocheerd, 8vo, 125 pp, met 127 afbeeldingen naar foto’s en teekeningen. Good, bladen licht vergeeld

 • GINK,C.S.TH.VAN
  De Hoenderrassen. Raskenmerken – eigenschappen.
  Amsterdam, Kosmos,1926. 125pp. Linnen. met 127 afbeeldingen naar foto’s en teekeningen.

 • GINK, C.S.TH. VAN,
  Hoenders.
  1967 (HB, geb., 70 pag.) Amsterdam. Kosmos. Geïllustreerd. Serie: Wenk Hobbygidsen’ nr. 326.

 • GINK, C.S.TH. VAN,
  Hoenders, houden, huisvesten en verzorgen.
  1974 (ZB, geb., 72 pag.) Ruim geïllustreerd. Wenk Hobbygidsen’.

 • GINK, C.S.TH.VAN.
  Hoenders. Houden, huisvesten en verzorgen. 8e druk.
  Amst. & Antw., 1978. 69 pp. Ills (col. & b./w.). Soft cover.
 • GINK, C.S.TH. VAN
  Hoenders. Verzorging, teelt en rassen. De Haan’s Huisdierenbibliotheek No. II..
  Utrecht, Uitgeversmaatschappij W. de Haan n.v., 1ste / 1st. cloth / linnen hardcover, A5 formaat, good / goed /good / goed. Boek met stofomslag. Gebruikssporen / oxidatieplekjes door het gehele boek / naamstempel op het eerste schutblad. Stofomslag met opgeplakte voorplaat. 84 pagina’s, fotopagina’s ongenummerd. Foto’s, illustraties.
 • GINK, C.S.TH. VAN,
  Hoenders, houden, huisvesten en verzorgen.
  1978 (ZB, geb., 70 pag., 8e dr.) Ruim geïllustreerd. Wenk.

 • GINK, C.S. TH. VAN
  Hoenders. Verzorging, teelt en rassen
  Utrecht, De Haan. Hardcover, 8vo. Book, De Haan’s Huisdierenbibliotheek No. 2, z.j. ingen. geel linnen met groene opdruk en titelvignet in zilver met afb. van kip in groene belijning, stofomslag met opgeplakte kleurenafb. van kip, zw/w afb. en foto’s, 84 pp. (stofomslag met een enkel scheurtje, overigens prima staat) 0. Fine/Fine.
 • GINK,C.S.TH. VAN
  HET HOUDEN, HUISVESTEN EN VERZORGEN VAN HOENDERS
  Amsterdam 3rd ed., 68 pp., ill. b429
 • GINK, C.S.TH. VAN
  Katten: verzorging, teelt en rassen / door C.S.Th. van Gink
  Utrecht: De Haan, [1942]. 43 pagina’s, 45 Pagina’s platen 25 cm. Zeer goed.

 • GINK, C.S.TH. VAN
  Katten. Verzorging, teelt en rassen.
  Utrecht, Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., z.j. Origineel karton met omslag, 43+1p. Ca. 24 x 16 cm.De Haan’s Huisdierenbibliotheek No. VIII. Overvloedig geïllustreerd; twee bibliotheekstempels op de titelpagina en eentje op pagina 42; verder prima exemplaar.
 • GINK, C.S.TH. VAN
  Katten. Verzorging, Teelt En Rassen.
  Hardcover. Utrecht, W. de Haan z.j. Oln. m. stofomsl. 43 p.
 • GINK,C.S.TH.VAN .
  De Krielhoenderrassen. Hunne raskenmerken en eigenschappen.
  Amst., Kosmos & Assen, v.h. Willem van Gorcum, z.j. 67 blz. 43 afb. Slappe kaft. * Weten en kunnen No. 102. [140214]
 • GINK, C.S.TH. VAN.
  Officiële standaards der erkende pluimveerassen. Deel 1: Algemene toelichting.
  Doetinchem, Misset Uitgeverij, z.j. 25 x 16 cm. In halflinnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 80 pag. Naam voorin.

 • GINK, C.S. TH. VAN
  OFFICIELE STANDAARDS DER ERKENDE PLUIMVEERASSEN 5 vols
  Doetichem n.d., 80/114/271/215/288 pp., ill. c460

 • GINK, C.S.TH.VAN
  Officiële standaards der erkende pluimveerassen. Deel 2: Nederlandse hoenderrassen.
  Doetichem, n.d. 114 pp. Ills. H.cloth.
 • GINK, C.S.TH. VAN
  Officiële standaards der erkende pluimveerassen. Deel II: Nederlandse hoenderrassen.
  Doetinchem, Misset Uitgeverij, z.j. 25 x 16 cm. In halflinnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 114 pag. Naam voorin.
 • GINK, C. S. TH. VAN
  Officiele Standaards Der Erkende Pluimveerassen Deel V (a En b) Krielhoenderrassen. N.H.B. – D.V.
  Doetinchem, Misset. First Edition. Gebonden. 288p. Goed.
 • GINK, C.S.TH. VAN.
  Officiële standaards der erkende pluimveerassen. Deel V (a en b): Krielhoenderrassen.
  Doetinchem, Misset Uitgeverij, z.j. 25 x 16 cm. In halflinnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 288 pag. Naam voorin.
 • GINK, C.S.TH. VAN (RED. EN ILL.)
  Officiële standaards der ekende pluimveerassen. Deel II. Nederlandse hoenderrassen
  Doetinchem, Misset / N.H.B. – D.V., [zj, circa 1950]. 114p
 • GINK, C.S.TH.VAN.
  Officiële standaards der erkende pluimveerassen.
  Doetichem, n.d. 5 vols. (All publ.). Ills. H.cloth. Small stamp on first end-papers. Vol. V, endpapers foxed and remains of brown paper & corners of vol. 3 & 5 slightly worn. Owner’s stamp on first endpapers.Rare complete set. Algemene toelichting / Nederlandse hoenderrassen / Europese Hoenderrassen / Aziatische, Amerikaanse, Afrikaanse en Australische hoenderrassen / Krielhoenderrassen.
 • GINK, C.S.TH.VAN.
  Officiële standaards der erkende pluimveerassen. Deel 5: Krielhoenderrassen.
  Doetinchem, n.d. 288 pp. Ills. Rebound in boards. Title-page glued upside-down inside front-boards.

 • GINK, C.S.TH. VAN (RED. EN ILL.)
  Officiële standaards der ekende pluimveerassen
  Doetinchem, Misset / N.H.B. – D.V., [zj, circa 1950]. 5 delen: I. Algemene toelichting, 80p; II. Nederlandse hoenderrassen, 114p; III.Europese hoenderrassen uitgezonderd de Nederlandse, 271p; IV. Aziatische, Amerikaanse, Afrikaanse en Australische Hoenderrassen, 217p; V (a en b). Krielhoenderrassen, 288p
 • GINK VAN C.S.TH.
  Officiële Standaards Der Erkende Pluimveerassen Deel II Nederlandse Hoenderrassen
  Doetinchem, C. Misset. 1950, 1e Druk. Hard Cover, 25 cm x 16cm. Ill.: Gink Van C.S.Th. (tekeningen). Gedenkboek, Uitgegeven bij het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Hoendersclub. 114 blz. Met vele tekeningen in zwart-wit van verschillende hoenders. Gew. . 0..
 • Antiquariaat “de vrije heerlijkheid”Professional seller
  Book number: 2794
  € 20.00 [Appr.: US$ 21.18 | £UK 17.25 | JP¥ 2348]
  Catalogue: Dieren
  Keywords: Geschiedenis Pluimvee Hoenders Gink Van C.S.Th. (tekeningen)
  Add to shopping cart More information

 • GINK, C.S.TH. VAN (ILL) EN C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld
  Gouda, Koch & Knuttel, [z.j.]. Albums. Twaalf delen, compleet
 • GINK, C.S.TH. VAN / C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld. Peines Album 1 t/m 7 ( van de 12 ), ca. 1925.
  De albums 1 t/m 6 compleet met alle plaatjes, in album 7 missen 11 plaatjes.
 • GINK, C.S.TH. VAN (ILL) EN C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld
  Gouda, Koch & Knuttel, [z.j.]. Album. Met driekleurendrukken. Pleines Album II, 31 pp
 • GINK, C.S.TH. VAN (ILL) EN C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld
  Gouda, Koch & Knuttel, [z.j.]. Album. Met driekleurendrukken. Pleines Album I, 31 pp
 • GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 8.
  Den Dolder, N.V.Koninklijke Zeepfabrieken De Duif v/h Pleine, z.j.[=1930]. Met 7 gekl.plaatjes. Slappe kaft. * Niet kompleet. [111453]
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 3
  (Den Dolder, 1930). 31 pp. 28 col.plts. Softcover. – Very slightly worn.
 • GINK, C.S.TH. VAN & C.A.M. SPRUYT
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 1
  1930. 32 p., 4 pls with 20 pasted figures of dove races, 4to, paperbound. Some slight marginal foxing.

 • GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 7.
  Den Dolder, N.V.Koninklijke Zeepfabrieken De Duif v/h Pleine, z.j.[=1930]. Met 10 gekl.plaatjes. Slappe kaft. * Niet kompleet. [111452]
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 1 t/m 6.
  [Den Dolder, 1930]. 6 (of 12) vols. 192 pp. 143 col.plts. Or.cloth.
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines Albums 1-12.
  (Den Dolder), (1930). 12 vols in 6. 384 pp. 287 plts. Vol. I-V in softcovers & VI-XII in orig. hardcover of vol. 1. – First 5 volumes foxed. Two text pages torn.Plate 144 has not been published.

 • GINK, C.S. TH. VAN
  Onze Huisdieren. Deel II. Cavia’s En Kleurmuizen, Honden, Katten, Kamer- En Volièrevogels, Aquarium- En Terrarium Dieren, Erfelijkheid En Fokkerij.
  Utrecht, De Haan 1942. Or.linn.
 • GINK,C.S.TH. A.O.
  ONZE DUIVEN IN WOORD EN BEELD vol 1 and 4
  n.d., 31/32 pp., munted plates (foxed inside) d219
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 1 t/m 6.
  (Den Dolder, 1930). 6 (of 12) vols. 143 col.plts. Orig. soft cover. – One page of vol. 6 dam. (corner missing).

 • GINK, C.S. TH. VAN, EN SPRUIJT, C.A.M.
  Onze Duiven. In woord en beeld. Deel1
  Gouda, Boek- en Plaatdrukkerij Koch & Knuttel, omstreeks 1900. 1 volumes. 28,5×23,5 cm. original hardcover, “. many color ills, “. Pleines album I t/m VI met driekleurendrukken naar aquarellen van C.S. Th. Van Gink. Plaatjesalbum in perfecte staat. Compleet.. Gewicht/weight: 1100 gr.
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 5.
  (Den Dolder, 1930). 32 pp. 24 col.plts. Softcover.

 • GINK, C.S.TH. VAN EN C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld deel 1 t/m 6
  den Dolder, Zeepfabriek De Duif v/h Chr. Pleines, 1910. Gebonden in bruin 29×23. 6 x 32 blz. 6 x 24 plaatjes. Achterplat deels verkleurd. Rug boven en onder beschadigd. Verder uitstekend..
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 1.
  (Den Dolder, 1930). 31 pp. 23 col. plts. Soft cover.

 • GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines albums 1 t/m 6.
  Den Dolder, N.V.Koninklijke Zeepfabrieken De Dui v/h Pleine, z.j.[=1930]. 6 delen. Met 143 gekl.plaatjes. Slappe kaften los in de originele band. [111451]

 • GINK, C.S.TH. VAN / SPRUIJT, C.A.M
  Onze duiven in woord en beeld deel 2 Pleines album.
  Gouda, Koch / Knuttel, Pleines, plaatjesalbum.(compleet) Met driekleurendrukken naar aquarellen van C.S.Th. van Gink goed.
  mation
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 6.
  (Den Dolder, 1930). 31 pp. 24 col.plts. Soft cover, sl. dam.

 • GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines albums 1 t/m 6.
  Den Dolder, N.V.Koninklijke Zeepfabrieken De Duif v/h Pleine, z.j.(=1930). 6 delen in 1 band. 31,(I), 31,(I), 32, 32, 32, 32 blz. 143 ingeplakte gekleurde plaatjes. Gebonden (originele band]. [61261]
  Rob Kok Old Books & PrintsProfessional seller
  Book number: 61261
  € 95.00 [Appr.: US$ 100.61 | £UK 81.75 | JP¥ 11155]
  Add to shopping cart More information
 • GINK, C.S.TH. VAN / SPRUIJT, C.A.M
  Onze duiven in woord en beeld deel 2 Pleines album.
  Gouda, Koch / Knuttel, Pleines, plaatjesalbum.(compleet) Met driekleurendrukken naar aquarellen van C.S.Th. van Gink (kleine gebruiksspoortjes).
  ’t DuveltjeProfessional seller
  Book number: 0903-128
  € 17.50 [Appr.: US$ 18.53 | £UK 15.25 | JP¥ 2055]
  Catalogue: Duiven / Pigeons
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN & C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines Album I, IV, V & VI.
  Z.p., Pleines Album, z.j. Or. omslagen, telkens 32p. Ca. 28,5 x 23 cm.Ieder album: “Met driekleurendrukken naar aquarellen van C.S.Th van Gink.” In album I ontbreekt plaatje nr. 22; in album VI ontbreekt nr. 130; alle delen iets beschadigd op rug; verder goede exemplaren.
  Antiquariaat SecundusProfessional seller
  Book number: 29996
  € 15.00 [Appr.: US$ 15.89 | £UK 13 | JP¥ 1761]
  Catalogue: Fauna
  Keywords: Duivensport Fauna Plaatjesalbums Sierduiven
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN / SPRUIJT, C.A.M
  Onze duiven in woord en beeld deel 1 Pleines album.
  Gouda, Koch / Knuttel, Pleines, plaatjesalbum.(compleet) Met driekleurendrukken naar aquarellen van C.S.Th. van Gink (gebruiksspoortjes/rugbeschadiging).
  ’t DuveltjeProfessional seller
  Book number: 0903-127
  € 15.00 [Appr.: US$ 15.89 | £UK 13 | JP¥ 1761]
  Catalogue: Duiven / Pigeons
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines Album 4.
  (Den Dolder, 1930). 32 pp. 24 col.plts. Wrapp. – Spine very slightly browned.
  Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)Professional seller
  Book number: 29512
  € 15.00 [Appr.: US$ 15.89 | £UK 13 | JP¥ 1761]
  Keywords: Pigeon Fancy pigeon Duiven Sierduiven
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 2.
  (Den Dolder, 1930). 31 pp. 28 col.plts. Softcover. – Covers very slightly worn.
  Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)Professional seller
  Book number: 13332
  € 15.00 [Appr.: US$ 15.89 | £UK 13 | JP¥ 1761]
  Keywords: Pigeon Fancy pigeon Duiven Sierduiven
  Add to shopping cart More information

  GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 10.
  Den Dolder, N.V.Koninklijke Zeepfabrieken De Duif v/h Pleine, z.j.[=1930]. Met 6 gekl.plaatjes. Slappe kaft. * Niet kompleet. [111454]
  Rob Kok Old Books & PrintsProfessional seller
  Book number: 111454
  € 7.50 [Appr.: US$ 7.94 | £UK 6.5 | JP¥ 881]
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN (ILL) EN C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld
  Gouda, Koch & Knuttel, [z.j.]. Album. Met driekleurendrukken. Pleines Album IV, 31 pp
  Antiquariaat De BeschteProfessional seller
  Book number: 10956
  € 22.50 [Appr.: US$ 23.83 | £UK 19.5 | JP¥ 2642]
  Catalogue: birds
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN,
  N.H.B.-D.V. Pluimvee-Standaard Deel II: Nederlandse Hoenderrassen.
  [1950] (HB, lin. rug., 114 pag. (II)) Uitgebreid geïllustreerd door C. S.Th. van Gink. Standaard van de Nederlandse Bond van Sporthoenders-, Sier- en Watervogelfokkers en de Algemene Bond van Dwerghoenderfokkers en Dwerghoenderfokkers-Speciaalclubs.
  Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
  Book number: 75927
  € 15.00 [Appr.: US$ 15.89 | £UK 13 | JP¥ 1761]
  Catalogue: Hoenders
  Keywords: Hoenders
  Add to shopping cart More information

  C.S. TH. VAN GINK
  N.H.B.-D.V. Pluimvee-Standaard Deel V (A en B). Krielhoenderrassen
  C. Misset, Doetinchem, 1950. Linnen band. Pp: 288. Cond./Kwaliteit: Goed.
  De SlegteProfessional seller
  Book number: 726881
  € 25.00 [Appr.: US$ 26.48 | £UK 21.5 | JP¥ 2936]
  Catalogue: Natuur & dier
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN
  N.B.B.-D.V. Pluimvee-standaard. Deel V (a en b). Krielhoenderrassen
  Doetinchem, Misset, z.j. vele ill, 288 pp – half linnen, originele uitgave
  Antiquariaat De BeschteProfessional seller
  Book number: 40265
  € 17.50 [Appr.: US$ 18.53 | £UK 15.25 | JP¥ 2055]
  Catalogue: Poultry
  Add to shopping cart More information

  C.S. TH. VAN GINK
  N.H.B.-D.V. Pluimvee-Standaard Deel IV. Aziatische, Amerikaanse, Afrikaanse en Australische Hoenderrassen
  C. Misset, Doetinchem, 1950. Hardcover. Pp: 218. Cond./Kwaliteit: Goed.
  De SlegteProfessional seller
  Book number: 726932
  € 25.00 [Appr.: US$ 26.48 | £UK 21.5 | JP¥ 2936]
  Catalogue: Natuur & dier
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN
  Pluimvee van allerlei slag. (plaatjesalbum)..
  Amsterdam, Fa. Sn. Levelt Koffiebranderij en Theehandel, 1ste / 1st. cardboard / karton – hardcover, Ill.: Studio Vidal. A4 formaat, good / goed. Gebruiksspoortjes / oxidatieplekjes langs de snede van het boek, verder in zeer mooie staat. 40 pagina’s. Illustraties, compleet met alle 45 ingeplakte gekleurde plaatjes. Voorwoord van C.S.Th. van Gink, oud-hoofdredacteur Avicultura. Circa 1930. Verzorging, houden en fokken van hoenders, watervogels, kalkoenen, fazanten, parelhoenders en duiven.
  “ERWIN” Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
  Book number: 014970
  € 125.00 [Appr.: US$ 132.38 | £UK 107.5 | JP¥ 14678]
  Catalogue: Natuur Flora en Fauna
  Keywords: Gevogelte siervogels kippen hoenders poultry Plakalbum reclame Reclame Uitgaven
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH.VAN.
  5 Populaire hoenderrassen. Barnevelders – Leghorns – Wyandottes – Plymouth Rocks – Rhode Island reds. [various edition].
  Amst. & Assen, n.d. [reprint 1970’s]. 5 vols in 1. Ca. 240 pp. 37 ills & 1 col. plate. Soft cover. (Weten en kunnen).Modern reprint.
  Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)Professional seller
  Book number: 212418
  € 35.00 [Appr.: US$ 37.07 | £UK 30.25 | JP¥ 4110]
  Keywords: Poultry Hoenders
  Add to shopping cart More information

  VAN GINK C.S.TH.
  5 populaire hoender-rassen.
  Amsterdam, Kosmos. serie weten en kunnen.nr.60. 37 afbeeldingen. . goed. 2e druk. Paperback.
  Antiquariaat Libri SecundiProfessional seller
  Book number: Fa31
  € 8.00 [Appr.: US$ 8.47 | £UK 7 | JP¥ 939]
  Catalogue: Fauna
  Add to shopping cart More information
  9066744103 GINK, C.S.TH., Sierduiven in kleur
  GINK, C.S.TH.
  Sierduiven in kleur
  Oudewater, Delta Press paperback, 156 pag., 1983 (eerste druk), porto 3,95 euro NL, ISBN 9066744103, in goede gebruikte staat..
  Boek2 AntiquariaatProfessional seller
  Book number: MP178/27206
  € 7.99 [Appr.: US$ 8.46 | £UK 7 | JP¥ 938]
  Catalogue: Dieren
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN
  Siergevogelte. Eenden, ganzen, zwanen, kalkoenen, paarlhoenders, pauwen en fazanten. Verzorging, teelt en rassen. De Haan’s Huisdierenbibliotheek No. IV..
  Utrecht, Uitgeversmaatschappij W. de Haan n.v., 1ste / 1st. Cloth / Linnen Hardcover, A5, Good / Goed /Good / Goed. Boek met stofomslag. Gebruikssporen / naamstempel op het eerste schutblad. Stofomslag met opgeplakte voorplaat. 64 pagina’s, fotopagina’s ongenummerd. Foto’s, illustraties.
  “ERWIN” Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
  Book number: 014962
  € 30.00 [Appr.: US$ 31.77 | £UK 25.75 | JP¥ 3523]
  Catalogue: Natuur Flora en Fauna
  Keywords: Gevogelte siervogels kippen hoenders poultry
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH.VAN.
  Siergevogelte. Eenden, ganzen, zwanen, kalkoenen, paarlhoenders, pauwen en fazanten. Verzorging, teelt en rassen.
  Utrecht, n.d. 64 pp. Ills. Boards.
  Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)Professional seller
  Book number: 36803
  € 15.88 [Appr.: US$ 16.82 | £UK 13.75 | JP¥ 1865]
  Keywords: Cagebirds Kooivogels
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH.VAN.
  Siergevogelte. Verzorging, teelt en rassen.
  Utrecht, n.d. 64 pp. B/w ills. Boards,d/j. – Jacket worn.
  Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)Professional seller
  Book number: 222267
  € 10.00 [Appr.: US$ 10.59 | £UK 8.75 | JP¥ 1174]
  Keywords: Cagebirds Birds Kooivogels Vogels
  Add to shopping cart More information

 • GINK,C.S.TH.V.
  SIERGEVOGELTE
  Utrecht n.d., 64 pp., ill., dust jacket. d193
  Moby DickProfessional seller
  Book number: 38866
 • € 15.00 [Appr.: US$ 15.89 | £UK 13 | JP¥ 1761]
  Catalogue: Husbandry
  Keywords: husbandry poultry
  Add to shopping cart More information

  “GINK, C.S. TH. VAN (ILLUSTRATIES)”
  “Standaards van door den Raad van Beheer erkende pluimveerassen”
  “Raad van Beheer”, “Circa 1935, hardcover”. .
  Boekhandel Louis TinnerProfessional seller
  Book number: 159727034
  € 10.00 [Appr.: US$ 10.59 | £UK 8.75 | JP¥ 1174]
  Catalogue: hobby
  Add to shopping cart More information

  HORST,H.L.A./ GINK, C.S.TH.
  DWERGOENDERS/ SIERGEVOGELTE
  Utrecht n.d, 80/64 pp., photos and ill. c296
  Moby DickProfessional seller
  Book number: 123763
  € 20.00 [Appr.: US$ 21.18 | £UK 17.25 | JP¥ 2348]
  Catalogue: Birds
  Keywords: birds poultry
  Add to shopping cart More information

  HOUWINK, R. & C.S.TH.V.GINK.
  Alle Hoenderrasssen in woord en beeld met 91 gekleurde platen.
  Assen, 1922. Text & 91 col. lithogr. plts. Softcover. – Spine slightly worn, covers slightly soiled.Rare publication with 91 nice lithographs of Poultry.
  Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)Professional seller
  Book number: 257842
  € 350.00 [Appr.: US$ 370.67 | £UK 300.5 | JP¥ 41098]
  Keywords: Poultry Hoenders
  Add to shopping cart More information
  9789027409355 M.M.C. VRIENDS, THIJS VRIENDS, R. DOUMA, C S TH VAN GINK, CORNELIS SIMON THEODORUS GINK, Prisma kippenboek
  M.M.C. VRIENDS, THIJS VRIENDS, R. DOUMA, C S TH VAN GINK, CORNELIS SIMON THEODORUS GINK
  Prisma kippenboek
  1980. Paperback. Pp: 159. ISBN: 9789027409355. Cond./Kwaliteit: Goed.
  De SlegteProfessional seller
  Book number: 805330
  € 5.00 [Appr.: US$ 5.3 | £UK 4.5 | JP¥ 587]
  atalogue: Natuur & dier

English

C.S.Th. van GINK (1890-1968), a central figure in the world of poultry sport van GINK defended, during more than half a century, the interests of the amateurs of poultry as a journalist, organizer, teacher, breeder and competition judge, in The Netherlands and abroad. He gained worldwide fame for his drawings and paintings of poultry. His pendrawings and aquarels are certainly unique from a technical and artistic point of view.

His biography is presented, together with the bibliography of his non-periodical publications.

History

Of all the various kinds of Pouters and Croppers, the Voorburg is perhaps the “new kid on the block”, having been first exhibited in 1935 and officially recognized in 1938. It was created by the Hollander ‘van GINK, from crosses of Norwich Cropper, Pigmy Pouter, Br�nner Pouter, Smerle, Swing Pouter, and Shield-marked Toy Pigeons.

Type (shape and stance)
van GINK says “In size and type the Voorburg Shield Cropper should be half way between the Norwich and the Br�nner Pouter. They stand moderately high on their legs and upright. The fairly large crop is globular; and the tail should not touch the ground.”

Color variations
Voorbugs come in Black, Blue (barred, checked and a very attactive barless), Red, Yellow, and all colors of dilute and intense bars. In Europe they also come in the respective Pale mutations. All colors are exceptionally rich and glossy. It may be that the Pale mutations will make their way into the United States in the near future.

Collectie Van Gink

Een aantal tekeningen uit de collectie van C.S.Th. van Gink

pluimvee13.jpg

pluimvee14.JPG

pluimvee11.jpg

pluimvee12.jpg

pluimvee009.jpg

pluimvee08.jpg

pluimvee07.jpg

pluimvee06.jpg

pluimvee05.JPEG

pluimvee03.jpg

pluimvee01.jpg

pluimvee02.jpg