In herinnering: Maria van Gink – Tournier

Maria (Riet) van Gink – Tournier

Geboren Rotterdam 11-06-1926

Overleden Capelle aan den IJssel 16-03-2019Op 12 maart 2019 is onze lieve en zorgzame moeder en oma Maria (Riet) van Gink – Tournier overleden in de leeftijd van 92 jaar.

Wij danken haar voor de liefde die zij ons schonk in haar leven.

We hebben haar met mooie herinneringen aan haar op 16 maart 2019 begraven bij haar man Kees van Gink op de begraafplaats Schollevaar in Capelle aan den IJssel.
Parenteel 31 december 2019


Parenteel Van Gink per 31 december 2019


Zoals gebruikelijk, publiceer ik aan het eind van ieder kalenderjaar weer een update van mijn familie stamboom Van Gink. Hierin zijn opgenomen alle mutaties, welke in de loop van het afgelopen jaar 2019 zijn ontvangen en verwerkt in mijn familiebestand.

Parenteel Van Gink december 2019

Ik wens u veel leesplezier, maar ik waarschuw altijd voor onvolkomenheden of onjuistheden in de verwerkte informatie…

Aanpassingen gevraagd…

Mocht u vreemde zaken tegenkomen in uw deel van de familie, laat het gerust even aan mij weten per email aan paul@vangink.nl.

Dan passen we de ontbrekende gegevens altijd snel aan…..
De Collectie C.S.Th. van Gink…

Na het overlijden van Cornelis Simon Theodorus (Cees) van Gink in 1968 stelde de toenmalige beheerder van het Spelderholt, de heer Abel Kuit, een inventarisatie op van al deze gedurende zijn leven geschilderde aquarellen, het waren er 95 in totaal…..

Andere kleinere tekeningen werden uiteindelijk eigendom van de Nederlandse Hoender en Dwerghoender Bond, thans Nederlandsche Hoender Club (NHC) geheten. Zie de website www.nederlandsehoenderclub.eu

Eind vorige eeuw werden deze tekeningen in zes series als prentbriefkaarten opnieuw uitgegeven.
Zijn 36 duivenaquarellen werden geschonken aan het vermaarde Taubenmuseum in Neurenberg, Duitsland. Klik hier

Schetsboeken en dergelijke werden door de weduwe Van Gink aan de pluimveeverzamelaar Awe van Wulfften Palthe geschonken. Hij verzamelde vervolgens alle door Van Gink getekende losse bijlageprenten uit de tijdschriften Avicultura en De Kleinveewereld.

Tevens werd het grootste gedeelte van Van Gink’s boekenverzameling (circa 1100 stuks) ondergebracht bij de subfaculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht (zie: http://repertorium.library.uu.nl/standlijsten/diergk.htm).

Na het opheffen van bepaalde faciliteiten op het Spelderholt** in Beekbergen in 1992 werden deze aquarellen (in eigendom van de erven Van Gink) door tussenkomst van de heer Kuit, die inmiddels voorzitter was geworden van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH), geadopteerd door de SZH.

**

Proefbedrijf ‘Het Spelderholt’ was jarenlang het middelpunt van het Nederlandse pluimveeonderzoek.
In 1921 werd ‘Het Spelderholt’ opgericht als Proefstation voor de Pluimveehouderij in Beekbergen. In 2004 verhuisde het proefbedrijf naar Lelystad, waar in nieuwe accommodaties baanbrekend toegepast onderzoek werd verricht naar een toekomstbestendige pluimveehouderij.

In steeds meer onderzoeksprojecten van Wageningen UR Livestock Research wordt samenwerking gezocht met innovatieve pluimveehouders. De grootschalige faciliteiten van ‘Het Spelderholt’ pasten niet meer bij deze nieuwe strategie. Wanneer specifiek onderzoek nodig is wordt samenwerking gezocht met Schothorst Feed Research of gebruik gemaakt van de faciliteiten van Wageningen UR, waaronder die van het Central Veterinary Institute.

De schetsen werden opgeslagen in de kluis van de ABN-AMRO-bank in Lelystad en onder de hoede geplaatst van het Diergeneeskundig Laboratorium in Lelystad. Dit werd gedaan omdat de SZH geen eigen standplaats (tegenwoordig is dit wel het geval in Wageningen) had en de toenmalige secretaris van de SZH daar ook werkte.

Voorbeelden uit de Collectie Van Gink

 • Hollands Hoen

 • Nederlandse Baardkuifhoen zwart gezoomd

 • Twentsche Hoen

  Twentsche Hoen

 • Baardkuifhoen goudzwart gezoomd

 • Araucana

  Araucana

 • Brabantse hoen zilver kwartel

 • Bolstaarten

 • Barnevelder dubbel gezoomd

 • Barnevelder dubbel gezoomd

 • Brabantse hoen roodpatrijs

 • Australorp

 • Gele kamhoen

 • Friese hoen zilverpel

 • Friese Hoen roodbont

 • Drentse hoen roodgeschouderd wit

 • Drentse hoen roodpatrijs

 • Friese Hoen geel witpel

 • Nederlandsche Sabelpoot

  Nederlandsche Sabelpoot

 • Welsumer

 • Hollandse Kriel

 • Onbekend pluimvee ras

 • Baardkuifhoen krulvederig

 • Groene kamhoen

 • Kruisingen met wilde hoen

 • Rode kamhoen

 • Baardkuifhoen

 • Grijze kamhoen

 • Drentse hoen roodpatrijs

 • Drentse hoen roodgeschouderd wit

 • Gele kamhoen

 • Friese hoen zilverpel

 • Chaamse hoen zilverpel

 • Friese Hoen roodbont

 • Brakels

 • Friese Hoen geel witpel

 • Brabanters gele moorkop

 • Barnevelder dubbel gezoomd

 • Ancona enkele kam

  Ancona enkele kam

 • Barnevelder dubbel gezoomd

 • Bolstaarten

 • Araucana's

 • Brabantse hoen zilver kwartel

 • Brabanters gele moorkop

 • Brabantse hoen roodpatrijs

 • Australorp

 • Friese hoen

  Friese hoen

 • Starumse-rondkammen

  Starumse-rondkammen

 • Leghorn

  Leghorn

 • Twents hoen

  Twents hoen

 • Afrikaansche meeuwtjes

  Afrikaansche meeuwtjes

 • Welsumer

  Welsumer

 • Noord-Hollandse Blaauwen

  Noord-Hollandse Blaauwen

 • Nederlandse Uilebaard

  Nederlandse Uilebaard

 • Kraaikop

  Kraaikop

 • Zilverfazant (1913)

  Zilverfazant (1913)

 • Zwarte Witkuif

  Zwarte Witkuif

 • Witte Zwartkuif

  Witte Zwartkuif

 • Goudlaken Hollandsch hoen

  Goudlaken Hollandsch hoen

 • Roodgezadelde Drentsche hoenders

  Roodgezadelde Drentsche hoenders

 • Roodgezadelde Brabantsche hoenders

  Roodgezadelde Brabantsche hoenders

Collectie C.S.Th. van Gink

Het Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld heeft sinds 2002 deze unieke collectie aquarellen van hoenderrassen voor langere periode in bruikleen gekregen. Deze stukken liggen nu in een kluis in de buurt van Barneveld.

In 2005 was het zover dat voor de eerste keer de collectie-Van Gink in z’n geheel tentoongesteld werd, zij het uit veiligheidsoverwegingen op twee locaties. Zowel de erven Van Gink als de SZH als het Pluimveemuseum vonden dat deze unieke collectie vaker uit de kluis gehaald diende te worden om aan het publiek gepresenteerd te worden, zoals Van Gink het ongetwijfeld bedoeld had..

Vijf ontbrekende exemplaren…

“……Mondeling had Abel Kuit mij bij het afscheid van Leffert Elving in 2005 in Utrecht al medegedeeld dat in de jaren zeventig (dus na de dood van Van Gink) op het Spelderholt enkele aquarellen door de directie van het Spelderholt aan hoge ambtenaren van het ministerie van Landbouw zouden zijn geschonken.

In de jaren zeventig keek niemand meer om naar de ‘kippenprenten’ van Van Gink, zoals er destijds wel meer uit het oog verloren werd. Bij mijn controle van de door Abel Kuit opgestelde Spelderholtlijst met de cd-rom in het Pluimveemuseum werd mij het volgende duidelijk:

 1. Inderdaad ontbreken vijf aquarellen, te weten de nummers 6, 72 en 88, en de nummers 68 en 70. Gelukkig zijn van de laatste twee nog wel de negatieven aanwezig, gemaakt waarschijnlijk in de jaren zeventig op het Spelderholt op basis van de toen nog aanwezige originele aquarellen.
 2. Alle aquarellen van Van Gink zijn gesigneerd, daar is geen twijfel over mogelijk. Dit betekent overigens dat de bijlageprent van de Twentse landgans, die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw bij Avicultura zat, waarschijnlijk niet van Van Gink is. Gesuggereerd is dat deze gemaakt is door de tekenaar van de prenten van de Sluijs Voederfabriek uit dezelfde periode.
 3. Mocht Van Gink bedoeld hebben alle nationale hoenderrassen en hun voorouders voor het nageslacht te vereeuwigen, dan is het opmerkelijk dat daarbij de nationale top van de productierassen, de Barnevelder en de Welsumer voor de eieren en het Noord-Hollandse blauwe hoen voor het vlees, ontbreken, hoewel hij deze op andere prenten wel heeft getekend.

  Aannemelijk is dan ook dat de drie ontbrekende nummers (te weten 6, 72 en 88) vanwege de alfabetische volgorde deze drie rassen zijn. De Barnevelder past namelijk exact tussen de Assendelfter en de Brabanter, de Noord-Hollandse blauwe tussen de Lakenvelder en de Padua en de Welsumer tussen de Uilebaard en de Wilde hoenders.

  Wellicht zijn de drie ooit uit promotionele c.q. economische overwegingen door het Spelderholt aan overheids-ambtenaren of fabrikanten geschonken om goede sier te maken of te lobbyen. Met sierrassen kon men in de jaren zeventig wellicht minder goede sier maken.

 4. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat het Blauwe Zundertse hoen zestig jaar uit het zicht is gebleven, terwijl bijvoorbeeld het Chaams hoen juist op basis van onder andere de Van Gink-tekeningen en aquarellen een ongekende revival maakt. Zundert en Chaam zijn in Noord-Brabant niet ver van elkaar verwijderd.Oordeel zelf op basis van de aquarel van het Blauwe Zundertse hoen of deze verwant was aan het Chaams hoen. Aannemelijk is dat er ooit over het Blauwe Zundertse hoen in Avicultura of Kleindierwereld gepubliceerd is door Van Gink. Aan een geïnteresseerde de schone eer om dit in oude jaargangen te achterhalen.
 5. Concluderend kunnen we stellen dat de kwestie-Van Gink inmiddels een stuk duidelijker geworden is.
  We hopen dat de vijf ontbrekende aquarellen nog ooit opduiken. Bezitters ervan kunnen zich anoniem melden bij ondergetekende (via e-mail: heahea@planet.nl) of bij het Pluimveemuseum in Barneveld (de heer C. Floorijp).

  Daar steekt het natuurlijk het meest dat de Barnevelder in deze eierstreek ontbreekt.
  Ook kunt u daar vrijwel elke dag tijdens het zomerseizoen de diapresentatie van deze 90 dan wel 92 aquarellen bewonderen.

  BRON : René Zanderink tijdschrift Zeldzaam Huisdier pagina 20 en 21

  Overzicht hoenderrassen aantal aquarellen (nummers)
  Assendelfter 5 (nrs. 1-5)
  Barnevelder 0 (nr. 6)
  Brabanter 9 (7-15)
  Chaams hoen 1 (16)
  Drents hoen 15 (17-31)
  Fries hoen 12 (32-43)
  Groninger meeuw 3 (incl. krulveer) (44-46)
  Hollands hoen 6 (47-52)
  Hollandse kriel 5 (53-57)
  Hollands kuifhoen 4 (58-61)
  Tam Bankivahoen (kampongkip) 2 (62-63)
  Kempens hoen 3 (64-66)
  Kraaikop 4 (67-70)
  Lakenvelder 1 (71)
  Noord-Hollandse blauwe 0 (72)
  Padua (Baardkuifhoen) 4 (73-76)
  Sabelpootkriel 6 (77-82)
  Starumer rondkam 1 (83)
  Twentse grijze 1 (84)
  Uilebaard 3 (85-87)
  Welsumer 0 (88)
  Wilde hoenders 5 (89-93)
  Zijdehoen 1 (94)
  Blauw Zunderts hoen 1 (95)
  Totaal 24 (rassen en soorten) 92 aquarellen

  Overzicht van de Collectie-Van Gink

  Met hartelijk dank aan de Poolse website
  http://www.kurkiminiaturki.eu/prenten.html

  Downloaden overzicht

  Klik hier voor een Poster Nederlandse rassen voor een download in PDF formaat (Bron NHC)
De Van Gink Collectie, nooit meer compleet…..?

‘Goedemiddag, weet iemand hoe ik aan een “Blauwe Zundertsche Hoender” kan komen? Deze staat afgebeeld op een poster die ik onlangs in het Barneveldse Pluimveemuseum heb gekocht. Als inwoner van Zundert lijkt het me leuk om deze, naast onze andere kippen en haan, te kunnen verwelkomen.
Hoor graag. Vriendelijke groet, Tom Diderich.’

Deze vraag stelde Tom Diderich zo’n anderhalf jaar geleden aan het Pluimveemuseum in Barneveld via de e-mail. Daar (en in museum Nairac in Barneveld) waren destijds voor het eerst alle Van Gink-aquarellen van 24 Nederlandse hoenderrassen te zien.

Toen Cornelis van Gink in de oorlogsjaren 1942- 1943 zat ondergedoken, besteedde hij deze periode van noodgedwongen werkloosheid aan het schilderen van prachtige aquarellen voor het Instituut voor Pluimveeonderzoek ‘Het Spelderholt’ in Beekbergen.

 • Hollands Hoen

 • Nederlandse Baardkuifhoen zwart gezoomd

 • Twentsche Hoen

  Twentsche Hoen

 • Baardkuifhoen goudzwart gezoomd

 • Araucana

  Araucana

 • Brabantse hoen zilver kwartel

 • Bolstaarten

 • Barnevelder dubbel gezoomd

 • Barnevelder dubbel gezoomd

 • Brabantse hoen roodpatrijs

 • Australorp

 • Gele kamhoen

 • Friese hoen zilverpel

 • Friese Hoen roodbont

 • Drentse hoen roodgeschouderd wit

 • Drentse hoen roodpatrijs

 • Friese Hoen geel witpel

 • Nederlandsche Sabelpoot

  Nederlandsche Sabelpoot

 • Welsumer

 • Hollandse Kriel

 • Onbekend pluimvee ras

 • Baardkuifhoen krulvederig

 • Groene kamhoen

 • Kruisingen met wilde hoen

 • Rode kamhoen

 • Baardkuifhoen

 • Grijze kamhoen

 • Drentse hoen roodpatrijs

 • Drentse hoen roodgeschouderd wit

 • Gele kamhoen

 • Friese hoen zilverpel

 • Chaamse hoen zilverpel

 • Friese Hoen roodbont

 • Brakels

 • Friese Hoen geel witpel

 • Brabanters gele moorkop

 • Barnevelder dubbel gezoomd

 • Ancona enkele kam

  Ancona enkele kam

 • Barnevelder dubbel gezoomd

 • Bolstaarten

 • Araucana's

 • Brabantse hoen zilver kwartel

 • Brabanters gele moorkop

 • Brabantse hoen roodpatrijs

 • Australorp

 • Friese hoen

  Friese hoen

 • Starumse-rondkammen

  Starumse-rondkammen

 • Leghorn

  Leghorn

 • Twents hoen

  Twents hoen

 • Afrikaansche meeuwtjes

  Afrikaansche meeuwtjes

 • Welsumer

  Welsumer

 • Noord-Hollandse Blaauwen

  Noord-Hollandse Blaauwen

 • Nederlandse Uilebaard

  Nederlandse Uilebaard

 • Kraaikop

  Kraaikop

 • Zilverfazant (1913)

  Zilverfazant (1913)

 • Zwarte Witkuif

  Zwarte Witkuif

 • Witte Zwartkuif

  Witte Zwartkuif

 • Goudlaken Hollandsch hoen

  Goudlaken Hollandsch hoen

 • Roodgezadelde Drentsche hoenders

  Roodgezadelde Drentsche hoenders

 • Roodgezadelde Brabantsche hoenders

  Roodgezadelde Brabantsche hoenders

Collectie C.S.Th. van Gink

Klik voor het hele artikel De Van Gink Collectie door Rene Zanderink (2007) .

AANVULLING Van Gink Collectie – 2

door: Ad Boks Het ontstaan en beheer van de Van Gink Collectie in de afgelopen decennia wordt verdient volgens Ad Boks aanvulling.

” In nummer twee van de 32e jaargang van Zeldzaam Huisdier, mei 2007, wordt door René Zanderink aandacht besteed aan de Van Gink-collectie, die Van Gink in de oorlogsjaren heeft geschilderd. Alleen de veronderstelling dat er een relatie bestaat tussen de SZH en het eigendom c.q. het beheer van deze collectie is niet juist.

Ook zijn veronderstelling dat de complete collectie voor de eerste keer in Barneveld is tentoongesteld,
is niet juist. Reeds in de zeventiger jaren van de vorige eeuw is de complete collectie te zien geweest bij het filiaal van de Amrobank in Beekbergen.

Daarnaast is bij het 75-jarig bestaan van Spelderholt in 1996 de collectie ook nog eens in zijn geheel tentoongesteld. Beide keren heb ik met veel belangstelling de aquarellen bekeken.

Het fonds pluimveebelangen heeft Van Gink in de oorlogstijd, 1943 en 1944, in de gelegenheid gesteld een collectie aquarellen van de hoenderrassen in Nederland te maken. Een gedeelte van deze collectie is terug te vinden in het boek Van Ginks’s Poultry Paintings, uitgegeven in het kader van het World Poultry Congress in Amsterdam 1992. Wulfften Palthe is de auteur van dit boek en Piet Simons heeft de introductie geschreven.

Met andere woorden het Fonds Pluimveebelangen is vanaf het begin eigenaar van de collectie geweest. Omdat het secretariaat van het fonds in Beekbergen was ondergebracht, werd de collectie ook van daaruit beheerd. Het
fonds heeft aan een paar mensen die zeer verdienstelijk waren voor de pluimveehouderij een originele Van Gink geschonken.

Geen wonder dat die nu niet meer in de collectie zitten. Ook blijkt volgens informatie van Toon Goossens, secretaris van de NHDB, dat de NHDB twee aquarellen, namelijk van de Barnevelder en de Welsumer, in beheer c.q. eigendom heeft.

In 1993, toen het oorspronkelijke deel van het pluimveeonderzoek naar Lelystad verhuisde, verhuisde het secretariaat van het fonds mee en werd de collectie ondergebracht in de kluis van de ABN te Lelystad. Het beheer werd uitgevoerd door het toenmalige hoofd financiële zaken van ID-DLO. In overleg met de bibliothecaris en een
van de medewerkers van het voormalige Spelderholt, gevraagd vanwege haar brede historische pluimveekennis en niet uit hoofde van haar functie in het DB van de SZH, is onderzocht hoe met de collectie om te gaan.

Conclusie was dat het geheel eigenlijk naar een museum zou moeten en dat is ook aan het bestuur van het fonds geadviseerd. Begin 2000 is het secretariaat van het fonds overgegaan naar PPE. Dat was een mooi moment om de balans op te maken en tot de conclusie te komen dat het zonde is zo’n mooie collectie aquarellen in een kluis op te slaan. Het pluimveemuseum had in 2002 de structuur en organisatie om zo’n collectie te kunnen beheren, de collectie is daarom in bruikleen gegeven aan het pluimveemuseum.

De SZH heeft nooit iets met de collectie gehad, behalve dat reproducties ervan ‘om niet’ mochten worden gebruikt.

AANVULLING VAN GINk Collectie – 3

René Zanderink heeft op 11 mei jl. nogmaals een bezoek gebracht aan het pluimveemuseum en samen met de heren G. J. Arissen (stichting fonds pluimveebelangen) en C. Floorijp (Pluimveemuseum Barneveld) alle nog aanwezige 90 aquarellen van de collectie Van Gink gecontroleerd.

Hieruit bleek dat nummers 68 en 70 zich wel in de collectie bevinden, maar dat beide aquarellen van de kampongkippen (nummers 62 en 63) daaraan ontbreken. Vermoedelijk zijn deze twee aquarellen door het pluimveefonds geschonken aan derden. Hiermee is de collectie Van Gink volledig getraceerd en zijn historie beschreven. Alle reden voor onze lezers deze prachtige aquarellen te gaan bewonderen in het Pluimveemuseum in Barneveld.

AANVULLING Van Gink Collectie 4

Het artikel van René Zanderink in Zeldzaam Huisdier no.2 2007 over de Van Gink-collectie blijft de gemoederen bezighouden. Onderstaand een door de redactie sterk bekorte reactie van de bekende pluimveedeskundige
Van Wulfften Palthe. De redactie denkt dat hiermee het belangrijkste over de Van Gink-collectie is gemeld en sluit daarmee de discussie over dit boeiende onderwerp.

” In Zeldzaam Huisdier van mei 2007 en later in de reacties ‘De Van Gink collectie 2’ en ‘De Van Gink collectie 3’, was men op zoek naar wel of niet verdwenen gouaches. Volgens mij is er echter zeer weinig aan de hand. In 1973 werd ik benaderd door de wethouder voor welzijnszaken van Tiel om een tentoonstelling te organiseren over afbeeldingen van kleinvee.

Onder de naam Pels en Pluim in Pen en Penseel vond de expositie plaats in het Streekmuseum De Groote Sociëteit van 30 november tot en met 28 december 1974. Hierin werden voor het eerst na de vervaardiging alle aanwezige Van Gink-gouaches van Het Spelderholt, aangevuld met gouaches van de NHDB, geshowd met daarnaast zo’n tweehonderd werken van diverse andere Nederlandse kunstenaars. Reeds toen ontbraken de nummers 6, 72 en 88.

Op de lijst die ik destijds van ir. Helder heb gekregen staat alleen vermeld dat de nummers ontbreken, dus zonder rasvermelding. Vermoedelijk is er wel wat geproduceerd, maar is het bij een studie gebleven en dus niet afgemaakt. Misschien was het bewuste ras in die periode niet meer aanwezig. De suggestie dat het vanwege de nummering op alfabetische volgorde mogelijk zou zijn dat het om de Barnevelder, Noord-Hollandse Blauwe en Welsumer zou gaan, zie ik als utopie.

Vast staat dat er eind 1973 in totaal 92 werken van Van Gink op Het Spelderholt aanwezig waren. Verder moet vermeld worden dat de nummers. 62 en 63 zwart-witafbeeldingen zijn en geen gouaches. Het formaat is kleiner dan die van de gouaches. In de catalogus van de expositie in Tiel (1974) heb ik ze beschreven gelijk aan wat er
op de achterkant staat, nl. 62. Indische kampongkip zgn. Tamme Bankiva-haan. 63. Indische kampongkip zgn. Tamme Bankiva-hen.

Dit leidt dan tot de slotconclusie dat ergens vóór 1973 de Van Gink collectie in Het Spelderholt 90 gouaches rijk was en dat is anno 2008 nog zo. Zorgvuldig onderzoek had deze feiten vrij eenvoudig boven water kunnen halen.”

A. W. van Wulftten Palthe

De Van Gink Collectie door Rene Zanderink
Paul ontvangt een lintje….

Op vrijdag 24 april 2015 mocht ik op het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel een koninklijke onderscheiding ontvangen : Lid in de Orde van Oranje-Nassau als beloning voor mijn vrijwilligerswerk in de gemeente en in het bijzonder in de wijk schollevaar.
Ik dank iedereen oprecht die al die jaren hebben bijgedragen aan dit voor mij zeer bijzondere moment in mijn leven!

HARTELIJK DANK 201501

” De heer Paul van Gink (60) wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vele verdiensten als vrijwilliger in de wijk Schollevaar.

Hij is nauw betrokken bij het Schollevaar Blues Festival, Halloween en de Kerstparade. Daarnaast is hij enthousiast websitebouwer voor de Huurdersvereniging Breed-/Wisselspoor, de Historische Vereniging Capelle en de Wereldwinkel. Hij is actief voor de Nederlandse Patiëntenvereniging en vrijwilliger bij basisschool Het Baken. De heer Van Gink is secretaris van het Wijk Overleg Platform Schollevaar en beheerder van de website www.capelsewijken.nl. “
Wat is een parenteel?

Wat is een Parenteel?

Een parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt.

Een parenteel lijkt een beetje op een omgedraaide kwartierstaat. Een parenteel wordt meestal in een tekst weergegeven.

Per gezin wordt de naam van de nakomeling (man of vrouw) weergegeven, zijn/haar geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk en de naam van echtgeno(o)t(e) en diens geboortegegevens. Deze gegevens worden als een doorlopende zin weergegeven, bijvoorbeeld: A, geboren 1 januari 1900 te B, trouwt 1 januari 1920 te C met D, geboren 1 januari 1901. Daaronder volgt een lijst met kinderen en hun geboortegegevens.

Naast de genoemde basisgegevens kunnen extra gegevens worden vermeld, zoals beroep, bezittingen, evt. wetsovertredingen en diverse anekdotes.In een parenteel komen personen voor met verschillende achternamen. Dit in tegenstelling tot een genealogie waarin meestal maar één achternaam voorkomt.De nummering is dezelfde als bij een genealogie.

Bijgaande de Parenteel Van Gink editie 31 december 2018 in PDF
C.S.Th. van Gink

C.S.Th. van Gink

Cornelis Simon Theodorus(C.S.Th.) van Gink werd geboren op 25 oktober 1890 te Nieuwer Amstel NH (sinds 1964 Amstelveen). Cees van Gink is overleden op 11 februari 1968 ( 77 jaar oud ) in het ziekenhuis te Haarlem. Hij heeft zich een halve eeuw lang bezig gehouden met de studie van huisdieren, speciaal van pluimvee en kleine huisdieren.

pluimvee14.JPG

Gedurende de jaren 1919 – 1921 was hij pluimveeconsulent. Ook werd hij benoemd tot secretaris – generaal van het Eerste Wereld – Pluimveecongres en Tentoonstelling in Den Haag. Tevens had hij de leiding van de wederopbouw van de pluimvee stand in Waterland, toen deze door een overstroming vrijwel vernietigd was. Hij genoot een uitstekend teken- en schildersonderricht en werkte twee jaren lang in Amerika onder de beste illustrators op pluimveegebied .

pluimvee12.jpg

Naast zijn vele werk op organisatorisch gebied , nationaal zowel als internationaal (zo was hij sinds 1924 vice – president van de World’s Poultry Science Association , de wereldorganisatie voor wetenschappelijke pluimveeteelt), schreef hij ook een vijfdelig geïllustreerde pluimveestandaard (voltooid in 1960).

Hij is vooral bekend geworden door het kweken van de Voorburgse Schildkropper, het enige nieuwe Nederlandse sierduif ras sinds een eeuw dat officieel erkend is. In zijn fokkerij ontstonden isabel-kleurige hoenders, voordien een onbekend kleurslag bij hoenders.

pluimvee13.jpg

pluimvee11.jpg

Hij heeft o.a. gewoond in : Den Haag en Voorburg : Parkweg 180 en in Heemstede : Johannes Vermeerstraat 3

 • – Hij huwde zijn eerste vrouw : Hendrika Maria VERKROOST, geboren op 17 september 1891 in Utrecht. Het huwelijk werd ontbonden door haar overlijden op 3 oktober 1964 te Heemstede .
 • – Hij huwde zijn tweede echtgenote : Hendrika PORSCHE uit Stammheim (D), op 1 juni 1965 in Opladen (D). Zij was 20 jaar jonger, geboren 18 februari 1910 ).

Uit beide huwelijken kwamen echter geen kinderen voort.

Op zijn persoonskaart staat 2-maal een beroep vermeld nl. 1 maal Directeur (waarschijnlijk van een filmmaatschappij en 1 maal directeur van de stichting HAARLEM’S BLOEI een afdeling van de Haarlemse afdeling Stichting Vreemdelingen Verkeer .

Opleiding in de oorlogsjaren

Toen Cornelis van Gink in de oorlogsjaren ’42-’43 ondergedoken zat, besteedde hij deze periode van noodgedwongen werkloosheid nuttig door 100 prachtige aquarellen te schilderen voor het Instituut voor Pluimveeonderzoek Het Spelderholt in Beekbergen.
De koekoekverige kraaikoppen, de krulverige zilverlaken baardkuifhoenders, de citroenporselein sabelpootkriel en alle ander kippenrassen met poëtische namen werden zo nauwgezet getekend dat de afbeeldingen gebruikt konden worden om uitgestorven hoenderrassen terug te fokken.

Internationale bekendheid

C.S. Th. van Gink was dan ook een internationaal befaamd fokker en kenner op het gebied van kleine huisdieren, vooral kippen en duiven. Als kleine jongen al fokte hij duiven en deze hebben de gewoonte om zich snel te vermeerderen. Toen hij een jaar of veertien was werd het zijn vader te machtig en zette hij alle hokken open. Toen Cornelis bij thuiskomt zijn vogels gevlogen vond, barstte hij niet in snikken uit maar floot doordringend. Binnen de kortste keren waren alle duiven weer terug.

Naast zijn passie voor duiven en kippen was Van Gink een begaafd tekenaar. Hij kreeg een tekenopleiding in Amsterdam en ging vervolgens vóór 1914 enkele jaren naar Chicago (USA), waar hij les kreeg van de internationaal bekende kunstenaar Arthur O. Schilling, Amerika’s bekendste schilder van pluimvee.

Grote collectie

Teruggekomen in Nederland ontwikkelde hij zich verder als tekenaar en pluimveeschilder. Daarnaast was hij een bekwaam keurmeester en publicist van tientallen boeken over duiven en hoenders die ook door hem werden geïllustreerd. Een deel van zijn grote collectie is terug te vinden in de boeken Poultrypaintings van van Wulfften Palthe en 100 jaar Ornithophilia.

De Voorburgse Schildkropper

Voorburgse

De fokker van dit mooie duivenras is de heer C.S.Th. van Gink geweest. Uit diverse rassen wist hij het uiteindelijke resultaat te bereiken! Het ras is pas 70 jaar erkend, voor een duiven ras een korte periode, toch staat het ras op een hoge kwaliteit.
Reeds als twintigjarige jongeman liet hem de gedachte om witte kroppers met een gekleurd schild te fokken niet los. Maar lange tijd bleef het bij een wensdroom, want voordat hij met met de werkelijke fokkerij zou kunnen beginnen zou het 1929 worden.
Hij moest zich o.a. bezighouden met het opbouwen van een goede toekomst.

Maar in 1929 ging hij toch beginnen met zijn grote taak en binnen tien jaar showde deze grote fokker al verscheidenen goede Voorburgse Schildkroppers. Het behoeft geen betoog dat hij in deze tien jaren heel wat teleurstellingen moest incasseren, en dat vele honderden jongen geboren moesten worden om de eerste goede resultaten te boeken. Als bekroning op zijn werk werd in juni 1938 het ras als zodanig erkend door de toenmalige Raad van Beheer.

Het spreekt vanzelf dat heel wat rassen gebruikt werden om deze schildkropper zijn huidige vorm en tekening te geven, zoals de Norwich Kropper, de Brünner Kropper, de Steiger Kropper, de Engelse Kropper, de Antwerpse Smierel e.a. Ook de Schildduif werd te hulp geroepen om een mooie tekening en kleur te verkrijgen.

Hieronder treft u een geïllustreerd schema aan van de rassen die gebruikt werden, van de hand van van Gink zelf.
Het feit dat zoveel verschillende rassen werden gebruikt, is de oorzaak dat er nog wel eens misgetekende jongen geboren worden. Ook komen er nog wel eens dieren voor met een lichte voetbevedering, het geen een aanwijzing is in de richting van de Engelse Dwergkropper. Een dergelijke vogel gepaard aan een kaalbenig dier, geeft echter weer mooie kaalbenige jongen.

Daar in het beginstadium van dit relatief jonge duivenras in feite zeer weinig fokkers waren, daar velen de moed verloren omdat men nog te weinig goedgetekende dieren kweekten. Meende men goed te doen haar krachten te bundelen door oprichting van een speciaalclub. Op 26 januari 1947 werd bij gelegenheid van Avicultura’s kleindieren tentoonstelling een speciaalclub opgericht met de naam “Voorburgse Schildkropper Club”.

Maar ondanks alle inspanningen en een goed gerichte propaganda was deze club geen lang leven beschoren. In 1954 hield zij op te bestaan. In het midden van de zestiger jaren kreeg de fokkerij van Voorburgse Schildkroppers evenwel een nieuwe impuls dank zij het feit, dat mevrouw H. van Gink-Porschen alsmede een aantal nieuwe fokkers zich serieus met de fokkerij gingen bezig houden en dat toen steeds meer goede dieren geëxposeerd werden.

Op 1 juni 1968 werd de “Nationale Voorburgse Schildkroppers Club ” opgericht met een krachtig bestuur , die het ras in enkele jaren tot grote kwaliteitshoogte bracht, dus zowel in kwaliteit als in het aantal fokkers, als ingezonden dieren op de tentoonstellingen. Zo worden op de sinds 1970 gehouden clubshows bij de lichtstadshow in Eindhoven en Savoa te Amsterdam telkens meer dan honderd Voorburgse Schildkroppers in de kooien gebracht, waarbij zich dieren bevonden van prima kwaliteit en er zelfs het predicaat ” U ” werd toegekend.

Ook in het buitenland en met name in Duitsland, het land waar veel rassen gecreëerd of vervolmaakt werden en waar veel kropper-liefhebbers wonen, alsmede in de Verenigde Staten, bestaat grote belangstelling voor dit ras. Een aantal kropperfokkers in Duitsland heeft zich de laatste jaren met succes op de fok van dit ras toegelegd, terwijl op 17 januari 1971 tijdens de Ratisbona-Schau in Regensburg een eigen speciaalclub werd opgericht, welke thans meer dan zestig actieve leden telt.

Bovendien hebben belangrijke Duitse auteurs zoals Edmund Zurth en Josef Fischer positief over de Voorburgse Schildkropper geschreven in hun literatuur. Een feit is dat deze kropper thans voorgoed heeft gewonnen en dat haar toekomst verzekerd is.

Een erg belangrijke eigenschap is het goed blazen van een ronde ballon welke licht snoert uit de taille. Vooral duivinnen met een dergelijke ballon zijn van gouden waarde voor fok en show.
Bij doffers ligt dit wat anders, zij blazen in de volière dat het een lust is, terwijl sommige op de show met geen mogelijkheid in actie zijn te krijgen, zij die dit wel doen zijn dan ook van grote waarde.

Een mooie Voorburgse Schildkropper heeft gladde vrij lange benen, die het middelgrote lichaam zo dragen dat de stand verticaal is.
De tekening, een gekleurd vleugel -schild, en het vriendelijke karakter zijn de unieke ras-eigenschappen, welke bijzonder boeien!

Het Wereldpluimveecongres Den Haag (1921)

In 1921 was Van Gink de organisator van het wereldpluimveecongres in Den Haag. Dit wereldpluimvee-congres en tentoonstelling te ‘s-Gravenhage werd in 1921 geopend in de grote zaal van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap, in tegenwoordigheid van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik.

Reeds op 31-jarige leeftijd werd Van Gink benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in Scandinavië ontving hij zeer hoge onderscheidingen voor zijn internationale verdiensten op het terrein van de pluimveeteelt.

Beroepsmatig was hij onder meer directeur van de Orion-Filmfabriek (later Polygoon). Het Nederlands Pluimveemuseum heeft onlangs deze unieke collectie aquarellen van hoenderrassen voor lange periode in bruikleen gekregen. De meeste koppels kippen en hanen staan afgebeeld tegen de achtergrond van traditionele boerderijtypen en landschappen uit de streek van herkomst: bollenvelden, molens, schaapskooien en vennetjes. Stadsuitbreidingen en industrialisatie hebben hier nog geen sporen nagelaten. Het is de eerste keer dat de collectie Van Gink in z’n geheel tentoongesteld wordt.

Overzichtstentoonstelling 2005

In het Nederlands Pluimveemuseum en in het Veluws Museum Nairac te Barneveld is in 2005 een dubbeltentoonstelling te zien geweest: ” Pronken met eigen veren, 100 aquarellen van Oudhollandse hoenderrassen van C.S.Th. van Gink “.
Voor meer informatie : Veluws Museum Nairac Telefoon: 0342-415666, c

” Cornelis Simon Theodorus van GINK was niet alleen een uitmuntende organisator maar een unieke man die wereldfaam verwierf als veelzijdig getalenteerd tekenaar, schilder, schrijver, fokker en keurmeester. Zijn tekeningen en aquarellen sieren vele boeken en vaktijdschriften in binnen- en buitenland.

De hand van de meester is steeds herkenbaar in zijn tekeningen van hoenderassen, zoals kippen en duiven. Daarnaast was een begenadigd kweker van dit soort hoenderassen en heeft door het kweken vele nieuwe soorten hoenderrassen ontwikkeld.

Vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe soorten – door jarenlange kruisingen van bestaande rassen – werd hij tijdens zijn leven maar liefst driemaal geridderd :

– Ridder in de Orde van Oranje Nassau
– Ridder Eerste klasse der Orde van Wasa van Zweden .
– Ridder der Dannebrogsorde van Denemarken .
– en andere onderscheidingen .

Collectie

Bij zijn overlijden is het grootste gedeelte van zijn boekenverzameling 1100 stukken , ondergebracht bij de Subfaculteit Veterinij Universiteit van Utrecht (Utrecht Veterinary Library)
[print_gllr id=1692 display=short]

Publicaties

,,,,,

 • KIPPEN, 23 platen kippen van Cornelis S. Th. van Gink, 1912-19.. Kleurendrukken door de Fa. P.W.M. Trap, Leiden, vervaardigd doo Stoomdrukkerij Floralia, 23 platen in kleur 34 x 24 cm., deels voorzien van de handtekening van S. Th. van Gink en het jaar van vervaardiging HARDCOVER: (Geonden in boek van groen linnen met titel in goud opdruk, naam op schutblad. ZEER GOED)

 • De Barnevelders, 2e herz. en bijgew.druk, Amst. Kosmos & Assen, v.h. Willem van Gorcum, z.j. 63 blx. 37 ills & 1 gekl.pl. Slappe kaft. * Weten en Kunnen No. 60.

 • GINK, C.S.TH. VAN,
  Dieren in en om het Huis.
  1961 (ZB, geb., 239 pag.) Ruim geïllustreerd o.a. door de schrijver.
 • C. S. TH. VAN GINK, De Duivenrassen. Raskenmerken, eigenschappen
  C. S. TH. VAN GINK
  De Duivenrassen. Raskenmerken, eigenschappen
  1928. Pp: 125. Cond./Kwaliteit: Goed.

 • GINK, C.S.TH. VAN
  De duivenrassen: raskenmerken – eigenschappen ( = The pigeon breeds: breed characteristics – properties )
  Amsterdam [etc.]: Kosmos [etc.], [1926]. door C.S.Th. van Gink 125 pages, 23 cm; gebonden – bound – hard cover., 184 illustrations.. In good condition. Nice decorated boards. NO dustwrapper., RARE !!! Many images (photographs and drawings). Focus is on the breed characteristics of the various pigeon breeds. Text entirely Dutch!., .

 • VAN GINK C.S.TH.
  De Hoenderrassen. Raskenmerken en eigenschappen.
  Amsterdam, Kosmos , 1926. Softcover, gebrocheerd, 8vo, 125 pp, met 127 afbeeldingen naar foto’s en teekeningen. Good, bladen licht vergeeld

 • GINK,C.S.TH.VAN
  De Hoenderrassen. Raskenmerken – eigenschappen.
  Amsterdam, Kosmos,1926. 125pp. Linnen. met 127 afbeeldingen naar foto’s en teekeningen.

 • GINK, C.S.TH. VAN,
  Hoenders.
  1967 (HB, geb., 70 pag.) Amsterdam. Kosmos. Geïllustreerd. Serie: Wenk Hobbygidsen’ nr. 326.

 • GINK, C.S.TH. VAN,
  Hoenders, houden, huisvesten en verzorgen.
  1974 (ZB, geb., 72 pag.) Ruim geïllustreerd. Wenk Hobbygidsen’.

 • GINK, C.S.TH.VAN.
  Hoenders. Houden, huisvesten en verzorgen. 8e druk.
  Amst. & Antw., 1978. 69 pp. Ills (col. & b./w.). Soft cover.
 • GINK, C.S.TH. VAN
  Hoenders. Verzorging, teelt en rassen. De Haan’s Huisdierenbibliotheek No. II..
  Utrecht, Uitgeversmaatschappij W. de Haan n.v., 1ste / 1st. cloth / linnen hardcover, A5 formaat, good / goed /good / goed. Boek met stofomslag. Gebruikssporen / oxidatieplekjes door het gehele boek / naamstempel op het eerste schutblad. Stofomslag met opgeplakte voorplaat. 84 pagina’s, fotopagina’s ongenummerd. Foto’s, illustraties.
 • GINK, C.S.TH. VAN,
  Hoenders, houden, huisvesten en verzorgen.
  1978 (ZB, geb., 70 pag., 8e dr.) Ruim geïllustreerd. Wenk.

 • GINK, C.S. TH. VAN
  Hoenders. Verzorging, teelt en rassen
  Utrecht, De Haan. Hardcover, 8vo. Book, De Haan’s Huisdierenbibliotheek No. 2, z.j. ingen. geel linnen met groene opdruk en titelvignet in zilver met afb. van kip in groene belijning, stofomslag met opgeplakte kleurenafb. van kip, zw/w afb. en foto’s, 84 pp. (stofomslag met een enkel scheurtje, overigens prima staat) 0. Fine/Fine.
 • GINK,C.S.TH. VAN
  HET HOUDEN, HUISVESTEN EN VERZORGEN VAN HOENDERS
  Amsterdam 3rd ed., 68 pp., ill. b429
 • GINK, C.S.TH. VAN
  Katten: verzorging, teelt en rassen / door C.S.Th. van Gink
  Utrecht: De Haan, [1942]. 43 pagina’s, 45 Pagina’s platen 25 cm. Zeer goed.

 • GINK, C.S.TH. VAN
  Katten. Verzorging, teelt en rassen.
  Utrecht, Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., z.j. Origineel karton met omslag, 43+1p. Ca. 24 x 16 cm.De Haan’s Huisdierenbibliotheek No. VIII. Overvloedig geïllustreerd; twee bibliotheekstempels op de titelpagina en eentje op pagina 42; verder prima exemplaar.
 • GINK, C.S.TH. VAN
  Katten. Verzorging, Teelt En Rassen.
  Hardcover. Utrecht, W. de Haan z.j. Oln. m. stofomsl. 43 p.
 • GINK,C.S.TH.VAN .
  De Krielhoenderrassen. Hunne raskenmerken en eigenschappen.
  Amst., Kosmos & Assen, v.h. Willem van Gorcum, z.j. 67 blz. 43 afb. Slappe kaft. * Weten en kunnen No. 102. [140214]
 • GINK, C.S.TH. VAN.
  Officiële standaards der erkende pluimveerassen. Deel 1: Algemene toelichting.
  Doetinchem, Misset Uitgeverij, z.j. 25 x 16 cm. In halflinnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 80 pag. Naam voorin.

 • GINK, C.S. TH. VAN
  OFFICIELE STANDAARDS DER ERKENDE PLUIMVEERASSEN 5 vols
  Doetichem n.d., 80/114/271/215/288 pp., ill. c460

 • GINK, C.S.TH.VAN
  Officiële standaards der erkende pluimveerassen. Deel 2: Nederlandse hoenderrassen.
  Doetichem, n.d. 114 pp. Ills. H.cloth.
 • GINK, C.S.TH. VAN
  Officiële standaards der erkende pluimveerassen. Deel II: Nederlandse hoenderrassen.
  Doetinchem, Misset Uitgeverij, z.j. 25 x 16 cm. In halflinnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 114 pag. Naam voorin.
 • GINK, C. S. TH. VAN
  Officiele Standaards Der Erkende Pluimveerassen Deel V (a En b) Krielhoenderrassen. N.H.B. – D.V.
  Doetinchem, Misset. First Edition. Gebonden. 288p. Goed.
 • GINK, C.S.TH. VAN.
  Officiële standaards der erkende pluimveerassen. Deel V (a en b): Krielhoenderrassen.
  Doetinchem, Misset Uitgeverij, z.j. 25 x 16 cm. In halflinnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 288 pag. Naam voorin.
 • GINK, C.S.TH. VAN (RED. EN ILL.)
  Officiële standaards der ekende pluimveerassen. Deel II. Nederlandse hoenderrassen
  Doetinchem, Misset / N.H.B. – D.V., [zj, circa 1950]. 114p
 • GINK, C.S.TH.VAN.
  Officiële standaards der erkende pluimveerassen.
  Doetichem, n.d. 5 vols. (All publ.). Ills. H.cloth. Small stamp on first end-papers. Vol. V, endpapers foxed and remains of brown paper & corners of vol. 3 & 5 slightly worn. Owner’s stamp on first endpapers.Rare complete set. Algemene toelichting / Nederlandse hoenderrassen / Europese Hoenderrassen / Aziatische, Amerikaanse, Afrikaanse en Australische hoenderrassen / Krielhoenderrassen.
 • GINK, C.S.TH.VAN.
  Officiële standaards der erkende pluimveerassen. Deel 5: Krielhoenderrassen.
  Doetinchem, n.d. 288 pp. Ills. Rebound in boards. Title-page glued upside-down inside front-boards.

 • GINK, C.S.TH. VAN (RED. EN ILL.)
  Officiële standaards der ekende pluimveerassen
  Doetinchem, Misset / N.H.B. – D.V., [zj, circa 1950]. 5 delen: I. Algemene toelichting, 80p; II. Nederlandse hoenderrassen, 114p; III.Europese hoenderrassen uitgezonderd de Nederlandse, 271p; IV. Aziatische, Amerikaanse, Afrikaanse en Australische Hoenderrassen, 217p; V (a en b). Krielhoenderrassen, 288p
 • GINK VAN C.S.TH.
  Officiële Standaards Der Erkende Pluimveerassen Deel II Nederlandse Hoenderrassen
  Doetinchem, C. Misset. 1950, 1e Druk. Hard Cover, 25 cm x 16cm. Ill.: Gink Van C.S.Th. (tekeningen). Gedenkboek, Uitgegeven bij het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Hoendersclub. 114 blz. Met vele tekeningen in zwart-wit van verschillende hoenders. Gew. . 0..
 • Antiquariaat “de vrije heerlijkheid”Professional seller
  Book number: 2794
  € 20.00 [Appr.: US$ 21.18 | £UK 17.25 | JP¥ 2348]
  Catalogue: Dieren
  Keywords: Geschiedenis Pluimvee Hoenders Gink Van C.S.Th. (tekeningen)
  Add to shopping cart More information

 • GINK, C.S.TH. VAN (ILL) EN C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld
  Gouda, Koch & Knuttel, [z.j.]. Albums. Twaalf delen, compleet
 • GINK, C.S.TH. VAN / C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld. Peines Album 1 t/m 7 ( van de 12 ), ca. 1925.
  De albums 1 t/m 6 compleet met alle plaatjes, in album 7 missen 11 plaatjes.
 • GINK, C.S.TH. VAN (ILL) EN C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld
  Gouda, Koch & Knuttel, [z.j.]. Album. Met driekleurendrukken. Pleines Album II, 31 pp
 • GINK, C.S.TH. VAN (ILL) EN C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld
  Gouda, Koch & Knuttel, [z.j.]. Album. Met driekleurendrukken. Pleines Album I, 31 pp
 • GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 8.
  Den Dolder, N.V.Koninklijke Zeepfabrieken De Duif v/h Pleine, z.j.[=1930]. Met 7 gekl.plaatjes. Slappe kaft. * Niet kompleet. [111453]
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 3
  (Den Dolder, 1930). 31 pp. 28 col.plts. Softcover. – Very slightly worn.
 • GINK, C.S.TH. VAN & C.A.M. SPRUYT
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 1
  1930. 32 p., 4 pls with 20 pasted figures of dove races, 4to, paperbound. Some slight marginal foxing.

 • GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 7.
  Den Dolder, N.V.Koninklijke Zeepfabrieken De Duif v/h Pleine, z.j.[=1930]. Met 10 gekl.plaatjes. Slappe kaft. * Niet kompleet. [111452]
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 1 t/m 6.
  [Den Dolder, 1930]. 6 (of 12) vols. 192 pp. 143 col.plts. Or.cloth.
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines Albums 1-12.
  (Den Dolder), (1930). 12 vols in 6. 384 pp. 287 plts. Vol. I-V in softcovers & VI-XII in orig. hardcover of vol. 1. – First 5 volumes foxed. Two text pages torn.Plate 144 has not been published.

 • GINK, C.S. TH. VAN
  Onze Huisdieren. Deel II. Cavia’s En Kleurmuizen, Honden, Katten, Kamer- En Volièrevogels, Aquarium- En Terrarium Dieren, Erfelijkheid En Fokkerij.
  Utrecht, De Haan 1942. Or.linn.
 • GINK,C.S.TH. A.O.
  ONZE DUIVEN IN WOORD EN BEELD vol 1 and 4
  n.d., 31/32 pp., munted plates (foxed inside) d219
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 1 t/m 6.
  (Den Dolder, 1930). 6 (of 12) vols. 143 col.plts. Orig. soft cover. – One page of vol. 6 dam. (corner missing).

 • GINK, C.S. TH. VAN, EN SPRUIJT, C.A.M.
  Onze Duiven. In woord en beeld. Deel1
  Gouda, Boek- en Plaatdrukkerij Koch & Knuttel, omstreeks 1900. 1 volumes. 28,5×23,5 cm. original hardcover, “. many color ills, “. Pleines album I t/m VI met driekleurendrukken naar aquarellen van C.S. Th. Van Gink. Plaatjesalbum in perfecte staat. Compleet.. Gewicht/weight: 1100 gr.
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 5.
  (Den Dolder, 1930). 32 pp. 24 col.plts. Softcover.

 • GINK, C.S.TH. VAN EN C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld deel 1 t/m 6
  den Dolder, Zeepfabriek De Duif v/h Chr. Pleines, 1910. Gebonden in bruin 29×23. 6 x 32 blz. 6 x 24 plaatjes. Achterplat deels verkleurd. Rug boven en onder beschadigd. Verder uitstekend..
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 1.
  (Den Dolder, 1930). 31 pp. 23 col. plts. Soft cover.

 • GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines albums 1 t/m 6.
  Den Dolder, N.V.Koninklijke Zeepfabrieken De Dui v/h Pleine, z.j.[=1930]. 6 delen. Met 143 gekl.plaatjes. Slappe kaften los in de originele band. [111451]

 • GINK, C.S.TH. VAN / SPRUIJT, C.A.M
  Onze duiven in woord en beeld deel 2 Pleines album.
  Gouda, Koch / Knuttel, Pleines, plaatjesalbum.(compleet) Met driekleurendrukken naar aquarellen van C.S.Th. van Gink goed.
  mation
 • GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 6.
  (Den Dolder, 1930). 31 pp. 24 col.plts. Soft cover, sl. dam.

 • GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines albums 1 t/m 6.
  Den Dolder, N.V.Koninklijke Zeepfabrieken De Duif v/h Pleine, z.j.(=1930). 6 delen in 1 band. 31,(I), 31,(I), 32, 32, 32, 32 blz. 143 ingeplakte gekleurde plaatjes. Gebonden (originele band]. [61261]
  Rob Kok Old Books & PrintsProfessional seller
  Book number: 61261
  € 95.00 [Appr.: US$ 100.61 | £UK 81.75 | JP¥ 11155]
  Add to shopping cart More information
 • GINK, C.S.TH. VAN / SPRUIJT, C.A.M
  Onze duiven in woord en beeld deel 2 Pleines album.
  Gouda, Koch / Knuttel, Pleines, plaatjesalbum.(compleet) Met driekleurendrukken naar aquarellen van C.S.Th. van Gink (kleine gebruiksspoortjes).
  ’t DuveltjeProfessional seller
  Book number: 0903-128
  € 17.50 [Appr.: US$ 18.53 | £UK 15.25 | JP¥ 2055]
  Catalogue: Duiven / Pigeons
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN & C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines Album I, IV, V & VI.
  Z.p., Pleines Album, z.j. Or. omslagen, telkens 32p. Ca. 28,5 x 23 cm.Ieder album: “Met driekleurendrukken naar aquarellen van C.S.Th van Gink.” In album I ontbreekt plaatje nr. 22; in album VI ontbreekt nr. 130; alle delen iets beschadigd op rug; verder goede exemplaren.
  Antiquariaat SecundusProfessional seller
  Book number: 29996
  € 15.00 [Appr.: US$ 15.89 | £UK 13 | JP¥ 1761]
  Catalogue: Fauna
  Keywords: Duivensport Fauna Plaatjesalbums Sierduiven
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN / SPRUIJT, C.A.M
  Onze duiven in woord en beeld deel 1 Pleines album.
  Gouda, Koch / Knuttel, Pleines, plaatjesalbum.(compleet) Met driekleurendrukken naar aquarellen van C.S.Th. van Gink (gebruiksspoortjes/rugbeschadiging).
  ’t DuveltjeProfessional seller
  Book number: 0903-127
  € 15.00 [Appr.: US$ 15.89 | £UK 13 | JP¥ 1761]
  Catalogue: Duiven / Pigeons
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines Album 4.
  (Den Dolder, 1930). 32 pp. 24 col.plts. Wrapp. – Spine very slightly browned.
  Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)Professional seller
  Book number: 29512
  € 15.00 [Appr.: US$ 15.89 | £UK 13 | JP¥ 1761]
  Keywords: Pigeon Fancy pigeon Duiven Sierduiven
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUYT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 2.
  (Den Dolder, 1930). 31 pp. 28 col.plts. Softcover. – Covers very slightly worn.
  Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)Professional seller
  Book number: 13332
  € 15.00 [Appr.: US$ 15.89 | £UK 13 | JP¥ 1761]
  Keywords: Pigeon Fancy pigeon Duiven Sierduiven
  Add to shopping cart More information

  GINK,C.S.TH.VAN & C.A.M.SPRUIJT.
  Onze duiven in woord en beeld. Pleines album 10.
  Den Dolder, N.V.Koninklijke Zeepfabrieken De Duif v/h Pleine, z.j.[=1930]. Met 6 gekl.plaatjes. Slappe kaft. * Niet kompleet. [111454]
  Rob Kok Old Books & PrintsProfessional seller
  Book number: 111454
  € 7.50 [Appr.: US$ 7.94 | £UK 6.5 | JP¥ 881]
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN (ILL) EN C.A.M. SPRUIJT
  Onze duiven in woord en beeld
  Gouda, Koch & Knuttel, [z.j.]. Album. Met driekleurendrukken. Pleines Album IV, 31 pp
  Antiquariaat De BeschteProfessional seller
  Book number: 10956
  € 22.50 [Appr.: US$ 23.83 | £UK 19.5 | JP¥ 2642]
  Catalogue: birds
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN,
  N.H.B.-D.V. Pluimvee-Standaard Deel II: Nederlandse Hoenderrassen.
  [1950] (HB, lin. rug., 114 pag. (II)) Uitgebreid geïllustreerd door C. S.Th. van Gink. Standaard van de Nederlandse Bond van Sporthoenders-, Sier- en Watervogelfokkers en de Algemene Bond van Dwerghoenderfokkers en Dwerghoenderfokkers-Speciaalclubs.
  Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
  Book number: 75927
  € 15.00 [Appr.: US$ 15.89 | £UK 13 | JP¥ 1761]
  Catalogue: Hoenders
  Keywords: Hoenders
  Add to shopping cart More information

  C.S. TH. VAN GINK
  N.H.B.-D.V. Pluimvee-Standaard Deel V (A en B). Krielhoenderrassen
  C. Misset, Doetinchem, 1950. Linnen band. Pp: 288. Cond./Kwaliteit: Goed.
  De SlegteProfessional seller
  Book number: 726881
  € 25.00 [Appr.: US$ 26.48 | £UK 21.5 | JP¥ 2936]
  Catalogue: Natuur & dier
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN
  N.B.B.-D.V. Pluimvee-standaard. Deel V (a en b). Krielhoenderrassen
  Doetinchem, Misset, z.j. vele ill, 288 pp – half linnen, originele uitgave
  Antiquariaat De BeschteProfessional seller
  Book number: 40265
  € 17.50 [Appr.: US$ 18.53 | £UK 15.25 | JP¥ 2055]
  Catalogue: Poultry
  Add to shopping cart More information

  C.S. TH. VAN GINK
  N.H.B.-D.V. Pluimvee-Standaard Deel IV. Aziatische, Amerikaanse, Afrikaanse en Australische Hoenderrassen
  C. Misset, Doetinchem, 1950. Hardcover. Pp: 218. Cond./Kwaliteit: Goed.
  De SlegteProfessional seller
  Book number: 726932
  € 25.00 [Appr.: US$ 26.48 | £UK 21.5 | JP¥ 2936]
  Catalogue: Natuur & dier
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN
  Pluimvee van allerlei slag. (plaatjesalbum)..
  Amsterdam, Fa. Sn. Levelt Koffiebranderij en Theehandel, 1ste / 1st. cardboard / karton – hardcover, Ill.: Studio Vidal. A4 formaat, good / goed. Gebruiksspoortjes / oxidatieplekjes langs de snede van het boek, verder in zeer mooie staat. 40 pagina’s. Illustraties, compleet met alle 45 ingeplakte gekleurde plaatjes. Voorwoord van C.S.Th. van Gink, oud-hoofdredacteur Avicultura. Circa 1930. Verzorging, houden en fokken van hoenders, watervogels, kalkoenen, fazanten, parelhoenders en duiven.
  “ERWIN” Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
  Book number: 014970
  € 125.00 [Appr.: US$ 132.38 | £UK 107.5 | JP¥ 14678]
  Catalogue: Natuur Flora en Fauna
  Keywords: Gevogelte siervogels kippen hoenders poultry Plakalbum reclame Reclame Uitgaven
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH.VAN.
  5 Populaire hoenderrassen. Barnevelders – Leghorns – Wyandottes – Plymouth Rocks – Rhode Island reds. [various edition].
  Amst. & Assen, n.d. [reprint 1970’s]. 5 vols in 1. Ca. 240 pp. 37 ills & 1 col. plate. Soft cover. (Weten en kunnen).Modern reprint.
  Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)Professional seller
  Book number: 212418
  € 35.00 [Appr.: US$ 37.07 | £UK 30.25 | JP¥ 4110]
  Keywords: Poultry Hoenders
  Add to shopping cart More information

  VAN GINK C.S.TH.
  5 populaire hoender-rassen.
  Amsterdam, Kosmos. serie weten en kunnen.nr.60. 37 afbeeldingen. . goed. 2e druk. Paperback.
  Antiquariaat Libri SecundiProfessional seller
  Book number: Fa31
  € 8.00 [Appr.: US$ 8.47 | £UK 7 | JP¥ 939]
  Catalogue: Fauna
  Add to shopping cart More information
  9066744103 GINK, C.S.TH., Sierduiven in kleur
  GINK, C.S.TH.
  Sierduiven in kleur
  Oudewater, Delta Press paperback, 156 pag., 1983 (eerste druk), porto 3,95 euro NL, ISBN 9066744103, in goede gebruikte staat..
  Boek2 AntiquariaatProfessional seller
  Book number: MP178/27206
  € 7.99 [Appr.: US$ 8.46 | £UK 7 | JP¥ 938]
  Catalogue: Dieren
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH. VAN
  Siergevogelte. Eenden, ganzen, zwanen, kalkoenen, paarlhoenders, pauwen en fazanten. Verzorging, teelt en rassen. De Haan’s Huisdierenbibliotheek No. IV..
  Utrecht, Uitgeversmaatschappij W. de Haan n.v., 1ste / 1st. Cloth / Linnen Hardcover, A5, Good / Goed /Good / Goed. Boek met stofomslag. Gebruikssporen / naamstempel op het eerste schutblad. Stofomslag met opgeplakte voorplaat. 64 pagina’s, fotopagina’s ongenummerd. Foto’s, illustraties.
  “ERWIN” Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
  Book number: 014962
  € 30.00 [Appr.: US$ 31.77 | £UK 25.75 | JP¥ 3523]
  Catalogue: Natuur Flora en Fauna
  Keywords: Gevogelte siervogels kippen hoenders poultry
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH.VAN.
  Siergevogelte. Eenden, ganzen, zwanen, kalkoenen, paarlhoenders, pauwen en fazanten. Verzorging, teelt en rassen.
  Utrecht, n.d. 64 pp. Ills. Boards.
  Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)Professional seller
  Book number: 36803
  € 15.88 [Appr.: US$ 16.82 | £UK 13.75 | JP¥ 1865]
  Keywords: Cagebirds Kooivogels
  Add to shopping cart More information

  GINK, C.S.TH.VAN.
  Siergevogelte. Verzorging, teelt en rassen.
  Utrecht, n.d. 64 pp. B/w ills. Boards,d/j. – Jacket worn.
  Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)Professional seller
  Book number: 222267
  € 10.00 [Appr.: US$ 10.59 | £UK 8.75 | JP¥ 1174]
  Keywords: Cagebirds Birds Kooivogels Vogels
  Add to shopping cart More information

 • GINK,C.S.TH.V.
  SIERGEVOGELTE
  Utrecht n.d., 64 pp., ill., dust jacket. d193
  Moby DickProfessional seller
  Book number: 38866
 • € 15.00 [Appr.: US$ 15.89 | £UK 13 | JP¥ 1761]
  Catalogue: Husbandry
  Keywords: husbandry poultry
  Add to shopping cart More information

  “GINK, C.S. TH. VAN (ILLUSTRATIES)”
  “Standaards van door den Raad van Beheer erkende pluimveerassen”
  “Raad van Beheer”, “Circa 1935, hardcover”. .
  Boekhandel Louis TinnerProfessional seller
  Book number: 159727034
  € 10.00 [Appr.: US$ 10.59 | £UK 8.75 | JP¥ 1174]
  Catalogue: hobby
  Add to shopping cart More information

  HORST,H.L.A./ GINK, C.S.TH.
  DWERGOENDERS/ SIERGEVOGELTE
  Utrecht n.d, 80/64 pp., photos and ill. c296
  Moby DickProfessional seller
  Book number: 123763
  € 20.00 [Appr.: US$ 21.18 | £UK 17.25 | JP¥ 2348]
  Catalogue: Birds
  Keywords: birds poultry
  Add to shopping cart More information

  HOUWINK, R. & C.S.TH.V.GINK.
  Alle Hoenderrasssen in woord en beeld met 91 gekleurde platen.
  Assen, 1922. Text & 91 col. lithogr. plts. Softcover. – Spine slightly worn, covers slightly soiled.Rare publication with 91 nice lithographs of Poultry.
  Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)Professional seller
  Book number: 257842
  € 350.00 [Appr.: US$ 370.67 | £UK 300.5 | JP¥ 41098]
  Keywords: Poultry Hoenders
  Add to shopping cart More information
  9789027409355 M.M.C. VRIENDS, THIJS VRIENDS, R. DOUMA, C S TH VAN GINK, CORNELIS SIMON THEODORUS GINK, Prisma kippenboek
  M.M.C. VRIENDS, THIJS VRIENDS, R. DOUMA, C S TH VAN GINK, CORNELIS SIMON THEODORUS GINK
  Prisma kippenboek
  1980. Paperback. Pp: 159. ISBN: 9789027409355. Cond./Kwaliteit: Goed.
  De SlegteProfessional seller
  Book number: 805330
  € 5.00 [Appr.: US$ 5.3 | £UK 4.5 | JP¥ 587]
  atalogue: Natuur & dier

English

C.S.Th. van GINK (1890-1968), a central figure in the world of poultry sport van GINK defended, during more than half a century, the interests of the amateurs of poultry as a journalist, organizer, teacher, breeder and competition judge, in The Netherlands and abroad. He gained worldwide fame for his drawings and paintings of poultry. His pendrawings and aquarels are certainly unique from a technical and artistic point of view.

His biography is presented, together with the bibliography of his non-periodical publications.

History

Of all the various kinds of Pouters and Croppers, the Voorburg is perhaps the “new kid on the block”, having been first exhibited in 1935 and officially recognized in 1938. It was created by the Hollander ‘van GINK, from crosses of Norwich Cropper, Pigmy Pouter, Br�nner Pouter, Smerle, Swing Pouter, and Shield-marked Toy Pigeons.

Type (shape and stance)
van GINK says “In size and type the Voorburg Shield Cropper should be half way between the Norwich and the Br�nner Pouter. They stand moderately high on their legs and upright. The fairly large crop is globular; and the tail should not touch the ground.”

Color variations
Voorbugs come in Black, Blue (barred, checked and a very attactive barless), Red, Yellow, and all colors of dilute and intense bars. In Europe they also come in the respective Pale mutations. All colors are exceptionally rich and glossy. It may be that the Pale mutations will make their way into the United States in the near future.

Collectie Van Gink

Een aantal tekeningen uit de collectie van C.S.Th. van Gink

pluimvee13.jpg

pluimvee14.JPG

pluimvee11.jpg

pluimvee12.jpg

pluimvee009.jpg

pluimvee08.jpg

pluimvee07.jpg

pluimvee06.jpg

pluimvee05.JPEG

pluimvee03.jpg

pluimvee01.jpg

pluimvee02.jpg
Genealogie

Stamboomonderzoek (het doen van onderzoek naar voorouders) groeit al jaren in populariteit. Het onderzoek kan zich richten naar het opstellen van een stamboom of het opzoeken van de familiegeschiedenis. Ook voor een zogenaamde ‘kwartierstaat’, waarbij de directe voorouders in mannelijke of vrouwelijke lijn wordt uitgezocht.

21-tenwolde_oud

De historie van zijn voorouders vindt Paul heel interessant. Hij is ook voortdurend op zoek naar nieuwe aanvullingen en opmerkingen over zijn voorouders. Daarom plaatst hij de stambomen op deze website in de hoop dat bezoekers op deze website meer informatie zijn familieverleden kunnen aandragen….

Paul onderzoekt de historie van de familienamen Van Gink, Tournier en Tenwolde.

De onderstaande versies zijn alle aangemaakt op 1 juni 2014
Dubbeldam

Onze Oorsprong : DUBBELDAM

Voor zover thans bekend, is de familie VAN GINK oorspronkelijk afkomstig uit de gemeente Dubbeldam , een voormalige, zelfstandige dorp (gehucht) op het eiland Dordrecht in Zuid – Holland. Het was een arme, agrarische omgeving en naast landbouw stond het dorp Dubbeldam bekend om zijn goede paardenfokkers !

Dubbeldam bestond vroeger uit een oude dorpskern, een paar voormalige landwegen en veel nieuwbouw. Van de oude dorpskern is door afbraak en nieuwbouw in de jaren zestig weinig meer te zien. De wijk ligt bijna direct aan het natuurgebied de Hollandse Biesbosch. Voor Dordtse begrippen wonen er thans veel welgestelden.

De naam van de plaats Dubbeldam is eenvoudig te verklaren als “dam in de Dubbel”, een riviertje dat door de Groote of Hollandsche Waard liep.

In 1282 wordt de locatie voor het eerst vermeld. Ergens in de veertiende eeuw krijgt het dorpje met de omliggende boerderijen de status van ambacht.

Als in de nacht van 18 op 19 november 1421 de Sint-Elisabethsvloed een einde maakt aan de Groote of Hollandsche Waard, verdrinkt Dubbeldam met 17 andere dorpen in de directe omgeving.

De rechten op de ambachten bleven echter (zij het als dode letter) in stand en toen er in de zestiende eeuw in het gebied ten zuiden en oosten van Dordrecht weer gepolderd werd, kreeg Arend Cornelisz., burgemeester van Dordrecht en heer van (het eveneens verdronken) De Mijl, interesse in de rechten over Dubbeldam, die hij in 1554 van het gewest Holland als erfpacht verkreeg.

Vanaf ca. 1560 begonnen hij en zijn opvolgers het gebied systematisch in te polderen. Het was van groot belang voor Dubbeldam om de grenzen vast te stellen, daar werd een commissie voor ingesteld. Landmeters trokken rond 1560 een ‘ree’ (grenslijn) tussen Dordrecht en Dubbeldam ter hoogte van ongeveer Reeweg-Oost.

De vier polders waar het ambacht Dubbeldam uiteindelijk uit zou bestaan waren: Oud-Dubbeldam, de Noordpolder, de Zuidpolder en de Aloïsenpolder. De polder Wieldrecht werd in 1659 een zelfstandig ambacht. Het dorp Dubbeldam werd in 1630 groot genoeg geacht voor een eigen kerk.

Dubbeldam was lange tijd niet meer dan een paar huisjes rond een kerk. In 1632 stonden er slechts 56 huizen, honderd jaar later waren dat er 107 en in 1840 was dit aantal gegroeid tot 243. Na 1750 werd het grondgebied van Dubbeldam flink uitgebreid met nieuwe polders en groeide ook het dorp uit tot een plaats van redelijke omvang.

In 1816 werd de gemeente Dubbeldam geformeerd, die in 1856 de gemeentes Wieldrecht en De Mijl zou annexeren. De macht van de ambachtsheer was met de vorming van de gemeente geminimaliseerd, al bleef hij tot 1929 rechten over Dubbeldam houden.

Dubbeldamseweg_kerkDubbeldam_1957

Het grondgebied van Dubbeldam besloeg vanaf 1856 ongeveer 3/4 deel van het Eiland van Dordrecht, het qua inwonertal veel grotere Dordrecht moest het met een veel kleiner deel doen. Vanaf 1871 werden herhaaldelijk stukken grondgebied door het uitbreidende Dordrecht geannexeerd. Om de aanleg van de spoorlijn naar Sliedrecht mogelijk te maken werd rond 1880 grond geruild met Dordrecht en het gebied rond ’t Vissertje aan Dubbeldam toegevoegd.

Dubbeldam op de landkaart

Smalend kunnen oude Dubbeldammers nu nog zeggen: ‘Het station van Dordrecht staat op het grondgebied van Dubbeldam’. Zelf had Dubbeldam samen met ’t Vissertje een stopplaats aan de spoorlijn Elst – Dordrecht: stopplaats ’t Visschertje. Deze werd in 1926 gesloten.

Dordrecht bleef groeien en had veel meer ruimte nodig. Ondanks pogingen in de jaren zestig om het dorp, door het te doen uitgroeien tot een voorstad van Dordrecht, zijn zelfstandigheid te laten behouden werd Dubbeldam op 1 juli 1970 officieel volledig aan de grotere gemeente Dordrecht toegevoegd.

De familienaam Van Gink

Voor meer dan honderd jaar hebben tientallen familieleden Van Gink in dit dorpje geleefd, werkzaam als voerman, als kruidenier of als landarbeider. Maar ook in de nabij gelegen gemeenten, zoals : ‘s-Gravendeel, Strijen, Maasdam, Smitshoek en Wieldrecht moeten tientallen familieleden VAN GINK(EL) hebben gewoond en geleefd.

Zij zijn er waarschijnlijk arm geboren, veelal in grote gezinnen opgegroeid, gehuwd met plaatsgenoten, gingen zondag naar de kerk en zijn in de meeste gevallen ook in deze Dordtse regio overleden en begraven.

Enkele bekenden familieleden uit de Van Gink-dynastie:

Gerardus Leonardus van GINK (1862 – 1956)

Geboren op 25 mei 1862 te Amsterdam, geloof RK. Gehuwd met Johanna LIGHTERT, geboren 26 juli 1866 te Loenersloot, provincie Utrecht. Gerardus Leonardus is op 69-jarige leeftijd overleden te Amsterdam op 21 augustus 1931 en gecremeerd te Driehuis – Westerveld op maandag 24 augustus 1931. Hierboven een foto van het gezin van G.L. met op de achtergrond de kinderen van links naar rechts : dochter RIE (H.M.A.) zoon Jan (J.J.G.) zoon Hein (G.J.M. ) en zoon Kees (C.S.Th.) van Gink

Hinde201402

G.L. van GINK legde zich 40 jaar lang toe op de rijwielindustrie in een speciaal daartoe gebouwde Rijwiel- en machinefabriek De Hinde aan de Omval te Amsterdam. Ook voerde hij het fiets merk Oranje ingeschreven in de officiele registers door G.L. Amsterdam te 1912-01-29. Eind 1890 legde hij zich toe op de automobiel-fabricage en bouwde een van de eerste auto’s in Nederland.

Zo hield hij zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van de explosiemotor.

De Rijwielfabriek Hinde in Amsterdam

De Amsterdammer G.L. van Gink begon in 1988 op kleine schaal met de productie van rijwielen onder de naam Hinde, waarmee hij aangaf dat ze snel bereden konden worden. Zijn bedrijfje groeide snel en toen hij in 1893 een compagnonschap aanging met de bekende wielrenner ‘ Jaap ‘ Ott Bultmann had hij al 25 man in dienst.

Het programma werd uitgebreid met een bouwpakket voor een motorfietsje : een instructie-tekening en een set onderdelen waaronder een bijna 2PK sterke motor. De stap naar de fabricage van automobielen was toen nog maar heel klein.

Reeds in 1898 werd Van Gink dan ook in Amsterdam gesignaleerd met zijn eigen auto, wellicht die men maart 1898 wilde tonen op de Amsterdamse RI. Voor dat evenment was de wagen echter niet tijdig gereed, zodat behalve fietsen en fietstransporters slechts een tekening van de Hinde auto konden worden getoond.

Het ontwerp bleek voor die tijd nogal ingewikkeld. Zo waren er twee motoren voorzien van elk 4,5 PK, een aandrijving met wrijvingskoppelingen in plaats van kettingen en een soort zelfdragende buisconstructie voor chassis en carosserie. De verkoopprijs had men bepaald op f 2500. Na de RI zou de auto nog wel afgebouwd zijn, maar tot verdere produktie is het niet gekomen. Tot 1936 zijn er Hinde motorrijwielen verkocht , daarna verdween het merk.

Hinde201401

Affiche van Hinde Rijwielen eind 19e eeuw. Ontwerp J. G. van Caspel.

De Hinde (in sommige media wordt de naam Van Gink gebruikt), Amsterdam (1899-1938), is een historisch Nederlands merk van auto’s, fietsen en motorfietsen.

Het is een merk dat aanvankelijk De Dion-motoren van 2 pk gebruikte. Nadat de productie lange tijd stil lag, ging men in het tweede deel van de jaren dertig tweetakten van 98 en 118 cc produceren.

Hinde is opgericht door G.L. van Gink in 1888. Op de RI (tot 1900 de naam van de RAI) van 1899 presenteerde het haar eerste en waarschijnlijk enige auto. De auto was aangedreven door twee 4,5pk-motoren met een wrijfkoppeling. De auto zou verkocht zijn voor 2500 gulden.

Hinde is opgericht door G.L. van Gink in 1888. Op de RI (Tot 1900 heette de RAI zo) van 1899 presenteerde het haar eerste en waarschijnlijk enige auto. De auto was aangedreven door twee 4,5 pk motoren met een wrijfkoppeling. De auto zou verkocht zijn voor 2500 gulden.

C.S.Th. (Cornelis Simon Theodorus) van Gink (1890–1968)

pluimvee04

Cornelis Simon Theodorus van Gink werd geboren te Nieuwer-Amstel op 25 oktober 1890. Zijn hobby’s waren tekenen en duiven. Hij volgde de eerste tekenlessen te Amsterdam.De heer van Gink was vóór 1914 enkele jaren in Chicago (V.S.) om zijn tekenopleiding te voltooien.
De internationaal bekende Arthur O. Schilling was zijn leermeester. Teruggekomen in Nederland ontwikkelde hij zich verder als tekenaar en pluimveeschilder. Daarnaast was hij een bekwaam kleindieren-keurmeester en publicist. Dit alles was zijn vrijetijdsbesteding.

Beroepsmatig was de heer van Gink hoofdredacteur van Avicultura ( toen van 1921 – 1928 ) “Geïllustreerd Weekblad gewijd aan de fokkerij van en liefhebberij voor Pluimvee , Konijnen, Duiven, Vogels en Pelsdieren” ). Vervolgens had hij wisselende leidinggevende functies, waaronder die van directeur van de Orion-Filmfabriek ( later Polygoon ). Tenslotte was hij directeur van het V.V.V.-bureau voor het gewest Haarlem.

De heer van Gink heeft pluimvee-aguarellen vervaardigd voor het instituut voor pluimvee – onderzoek ” Het Spelderholt ” te Beekbergen. In de jaren 1943 – 1944 maakte hij bijna honderd aguarellen. Twintig reprodukties van deze aguarellen – op ware grootte – zijn permanent tentoongesteld in de ” Villa Blanda ” van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren te Zeist.

Toen Cornelis van Gink in de oorlogsjaren ’42-’43 ondergedoken zat, besteedde hij deze donkere periode van noodgedwongen werkloosheid door 100 prachtige aquarellen Oud-Hollandse hoenderrassen te schilderen voor het Instituut voor Pluimveeonderzoek Het Spelderholt in Beekbergen.

pluimvee01

pluimvee05

pluimvee06

De koekoekverige kraaikoppen, de krulverige zilverlaken baardkuifhoenders, de citroenporselein sabelpootkriel en alle ander kippenrassen met poëtische namen werden zo nauwgezet getekend dat de afbeeldingen gebruikt konden worden om uitgestorven hoenderrassen terug te fokken. C.S.Th. Van Gink was dan ook een internationaal befaamd fokker en kenner op het gebied van kleine huisdieren, vooral kippen en duiven.

Als kleine jongen al fokte hij duiven en deze hebben de gewoonte om zich snel te vermeerderen. Toen hij een jaar of veertien was werd het zijn vader te machtig en zette hij alle hokken open. Toen Cornelis bij thuiskomt zijn vogels gevlogen vond barstte hij niet in snikken uit maar floot doordringend. Binnen de kortste keren waren alle duiven weer terug.

Naast zijn passie voor duiven en kippen was Van Gink een begaafd tekenaar. Hij kreeg een tekenopleiding in Amsterdam en ging vervolgens vóór 1914 enkele jaren naar Chicago waar hij les kreeg van de internationaal bekende kunstenaar Arthur O. Schilling, Amerika’s bekendste schilder van pluimvee.

pluimvee02

pluimvee03

Teruggekomen in Nederland ontwikkelde hij zich verder als tekenaar en pluimveeschilder. Daarnaast was hij een bekwaam keurmeester en publicist van tientallen boeken over duiven en hoenders die ook door hem werden geïllustreerd.
In 1921 was hij de organisator van het wereldpluimveecongres in Den Haag.

Reeds op 31-jarige leeftijd werd Van Gink onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in Scandinavië ontving hij zeer hoge onderscheidingen voor zijn verdiensten op het terrein van de pluimveeteelt.

Beroepsmatig was hij onder meer directeur van de Orion-Filmfabriek (later Polygoon genaamd).

Cornelis van Gink overleed 11 februari 1968 op 77-jarige leeftijd in Heemstede.

Bekend duivenfokker

De Voorburgse Schildkropper is een schepping van de grote geneticus en illustrator C.S.Th van Gink.
Deze duif dankt haar naam aan het feit , dat haar wieg gestaan heeft in een der mooie tuinen van Voorburg bij Den Haag.GeschiedenisReeds als twintigjarige jongeman liet de gedachte om witte kroppers met een gekleurd schild te fokken van Gink niet los. Maar lange tijd bleef het bij een wensdroom, want voordat hij met met de werkelijke fokkerij zou kunnen beginnen zou het 1929 worden.

Intussen vertoefde hij nog enkele jaren in Amerika om zijn teken een schilderkunst te perfectioneren, en bovendien moest hij zich bezighouden met het opbouwen van een goede toekomst.

Maar in 1929 ging hij toch beginnen met zijn grote taak en binnen tien jaar showde deze grote fokker al verscheidenen goede Voorburgse Schildkroppers. Het behoeft geen betoog dat hij in deze tien jaren heel wat teleurstellingen moest incasseren, en dat vele honderden jongen geboren moesten worden om de eerste goede resultaten te boeken.

Als bekroning op zijn werk werd in juni 1938 het ras als zodanig door de toenmalige Raad van Beheer erkend.
Het spreekt vanzelf dat heel wat rassen gebruikt werden om deze schildkropper zijn huidige vorm en tekening te geven, zoals de Norwich Kropper, de Brünner Kropper, de Steiger Kropper, de Engelse Kropper, de Antwerpse Smierel e.a.
Ook de Schildduif werd te hulp geroepen om een mooie tekening en kleur te verkrijgen.

Hieronder treft u een geïllustreerd schema aan van de rassen die gebruikt werden, van de hand van van Gink zelf.
Het feit dat zoveel verschillende rassen werden gebruikt, is de oorzaak dat er nog wel eens misgetekende jongen geboren worden. Ook komen er nog wel eens dieren voor met een lichte voetbevedering, het geen een aanwijzing is in de richting van de Engelse Dwergkropper.

Een dergelijke vogel gepaard aan een kaalbenig dier, geeft echter weer mooie kaalbenige jongen. Daar in het beginstadium van dit relatief jonge duivenras in feite zeer weinig fokkers waren, daar velen de moed verloren omdat men nog te weinig goedgetekende dieren kweekten. Meende men goed te doen haar krachten te bundelen door oprichting van een speciaalclub. Op 26 januari 1947 werd bij gelegenheid van Avicultura’s kleindieren tentoonstelling een speciaalclub opgericht met de naam “Voorburgse Schildkropper Club”.

Maar ondanks alle inspanningen en een goed gerichte propaganda was deze club geen lang leven beschoren. In 1954 hield zij op te bestaan. In het midden van de zestiger jaren kreeg de fokkerij van Voorburgse Schildkroppers evenwel een nieuwe impuls dank zij het feit , dat mevrouw H. van Gink-Porschen alsmede een aantal nieuwe fokkers zich serieus met de fokkerij gingen bezig houden en dat toen steeds meer goede dieren geëxposeerd werden.

Op 1 juni 1968 werd de “Nationale Voorburgse Schildkroppers Club ” opgericht met een krachtig bestuur , die het ras in enkele jaren tot grote kwaliteitshoogte bracht, dus zowel in kwaliteit als in het aantal fokkers, als ingezonden dieren op de tentoonstellingen.

Zo worden op de sinds 1970 gehouden clubshows bij de lichtstadshow in eindhoven en Savoa te Amsterdam telkens meer dan honderd Voorburgse Schildkroppers in de kooien gebracht , waarbij zich dieren bevonden van prima kwaliteit en er zelfs het predicaat ” U ” werd toegekend. Ook in het buitenland en met name in Duitsland, het land waar veel rassen gecreërd of vervolmaakt werden en waar veel kropper-liefhebbers wonen, alsmede in de Verenigde Staten, bestaat grote belangstelling voor dit ras.

Een aantal kropperfokkers in Duitsland heeft zich de laaste jaren met succes op de fok van dit ras toegelegd, terwijl op 17 januari 1971 tijdens de Ratisbona-Schau in Regensburg een eigen speciaalclub werd opgericht, welke thans meer dan zestig actieve leden telt.

Bovendien hebben belangrijke duitse auteurs zoals Edmund Zurth en Josef Fischer positief over de Voorburgse Schildkropper geschreven in hun literatuur. Een feit is dat deze kropper thans voorgoed heeft gewonnen en dat haar toekomst verzekerd is. Het zou fijn geweest zijn waneer de schepper van dit ras dit had mogen beleven.!!Cornelis Simon Theodorus van Gink werd geboren te Nieuwer-Amstel op 25 oktober 1890.

Zijn hobby’s waren tekenen en duiven. Hij volgde de eerste tekenlessen te Amsterdam.De heer van Gink was vóór 1914 enkele jaren in Chicago (V.S.) om zijn tekenopleiding te voltooien.

De internationaal bekende Arthur O. Schilling was zijn leermeester. Teruggekomen in Nederland ontwikkelde hij zich verder als tekenaar en pluimveeschilder. Daarnaast was hij een bekwaam kleindieren-keurmeester en publicist. Dit alles was zijn vrijetijdsbesteding.Beroepsmatig was de heer van Gink hoofdredacteur van Avicultura ( toen van 1921 – 1928 ) “Geïllustreerd Weekblad gewijd aan de fokkerij van en liefhebberij voor Pluimvee , Konijnen, Duiven, Vogels en Pelsdieren” ).

Vervolgens had hij wisselende leidinggevende functies, waaronder die van directeur van de Orion-Filmfabriek ( later Polygoon ). Tenslotte was hij directeur van het V.V.V.-bureau voor het gewest Haarlem. De heer van Gink heeft pluimvee-aguarellen vervaardigd voor het instituut voor pluimvee – onderzoek ” Het Spelderholt ” te Beekbergen. In de jaren 1943 – 1944 maakte hij bijna honderd aguarellen. Twintig reprodukties van deze aguarellen – op ware grootte – zijn permanent tentoongesteld in de ” Villa Blanda ” van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren te Zeist.

De rijk getalenteerde van Gink overleed 11 februari 1968 op 77-jarige leeftijd in Heemstede

Collectie van 100 schilderijen

Het Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld heeft in 2005 deze unieke collectie aquarellen van hoenderrassen voor lange periode in bruikleen gekregen. De meeste koppels kippen en hanen staan afgebeeld tegen de achtergrond van traditionele boerderij-typen en landschappen uit de streek van herkomst: bollenvelden, molens, schaapskooien en vennetjes. Stadsuitbreidingen en industrialisatie hebben hier nog geen sporen nagelaten.

Bron : Nederlands Pluimveemuseum, Hessenweg 2a, Barneveld

Overige familieleden

Een deel van de familie is vanuit Dordrecht vertrokken naar Schiedam, naar Amsterdam en naar de omgeving van Roosendaal. Van daar uit zijn ook de VAN GINK’s richting België getrokken. Er bestaat de verwachting dat ook de Belgische naamgenoten, oorspronkelijk afstammen van de oorspronkelijke families in Dubbeldam. Maar dat is tot nu toe niet geheel duidelijk.

STREEEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD

In het archief van het Streekmuseum Hoeksche Waard, Hofweg 13, Heinenoord zijn er veel historische gegevens over de oorspronkelijk generaties streekgenoten te vinden . Jammer genoeg beschikt dit streekmuseum nog niet over een via internet te benaderen electronisch archief om meer over mijn voorouders te weten te komen.

Paul van Gink
Ons Thuis

Wij wonen in Schollevaar

Wij wonen al meer dan 35 jaar in Capelle aan den IJssel. Onze dochters Eline en Sylvia zijn geboren en getogen in Schollevaar.

27-thuis200706

De woonwijk Capelle – Schollevaar is ontwikkeld eind jaren 70 in de toenmalige groeigemeente Capelle aan den IJssel en telt eind 2002 circa 18.400 bewoners, circa 8.000 huur- en koopwoningen, diverse algemene voorzieningen, zoals een gezondheidscentrum, drie instellingen voor senioren, een bibliotheek, diverse sport-gelegenheden, basisscholen, winkelcentra, buurtvoorzieningen en buurtcentra.

26-thuis200705

25-thuis200704

24-thuis200703

23-thuis200702

22-thuis200701

Openbaar groen en fiets en wandelpaden krijgen in deze wijk voorrang boven het autoverkeer.

De woonwijk Schollevaar ligt aan de grens van de gemeente Rotterdam – Alexanderpolder en Zevenkamp en wordt omsloten door de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en de Capelse wijken Oostgaarde en Schenkel.

De woonwijk heeft een eigen NS Station en is tevens gelegen aan het stadspark Het Schollebos en ligt daarnaast op een steenworp afstand van de rijksweg Rotterdam – Gouda (A20) Klik hier voor meer informatie over Schollevaar !